Home / Piibli teemad / Pühamu

Pühamu

Mis on pühamu eesmärk?
Loeme 2. Moosese raamatu 25:8: „Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele.“

Jumal soovib elada oma rahva keskel ja olla neile Jumalaks.
2. Moosese raamatu 29:45–46 on kirjas: „Ma tahan elada Iisraeli laste keskel ja olla neile Jumalaks. Ja nemad peavad tundma, et mina olen Issand, nende Jumal, kes tõi nad Egiptusemaalt välja, et elada nende keskel. Mina olen Issand, nende Jumal!“

Jumal näitab pühamu elementide kaudu inimestele päästeplaani tähendust.
Psalm 77:14 on kirjas: „Jumal, su tee on pühaduses [või pühamus, tõlk]. Kes on nii suur jumal kui Jumal?“

Mooses ehitas kõrbepühamu vastavalt talle ilmutatud plaanile.
Loeme 2. Moosese raamatu 25:8–9: „Ja nad tehku mulle [Jumalale] pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Tehke täpselt eeskuju järgi, mida ma sulle näitan, elamu ja kõigi selle riistade mudeli järgi!“

Mille järgi maine pühamu ehitati?
Loeme Heebrea kirja 8:1–5: „Aga peaasi selles, millest siin räägitakse, on see: meil on selline ülempreester, kes on istunud Ausuuruse trooni paremale poole taevas, kes talitab pühamus ja tõelises lepingutelgis, mida ei ole püstitanud inimene, vaid Issand. Iga ülempreester seatakse ju ohverdama ande ja ohvreid; seepärast on tingimata vaja, et temalgi oleks midagi ohverdada. Kui ta nüüd oleks maa peal, siis ta ei olekski preester, sest siin on juba olemas neid, kes ohverdavad ande Seaduse järgi ja teenivad pühamus, mis on ainult taevase kuju ja vari. Moosest ju juhendati, kui ta hakkas valmistama telki: „Vaata, et sa teed kõik selle kuju järgi, mida sulle näidati mäel!”“

Pühamuteenistuses tõi ohverdatud looma veri inimesele andestuse.
Loeme Heebrea kirja 9:22: „Moosese Seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu, ja ilma vere valamiseta ei ole andeksandmist.“

Keda või mida ohvriloom sümboliseeris?
Jesaja 53:7 on kirjas: „Teda [Jeesust] piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud.“

Samuti võime lugeda Johannese evangeeliumi 1:29: „Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.““

Kuid ohvriloom ei olnud ainus asi pühamus, mis viitas Jeesusele. Pühamuteenistus näitas ka seda, et pääste tuleb Jeesuse kui meie tõelise ülempreestri kaudu.
Loeme Heebrea kirja 2:16–17: „Sest ega ta [Jeesus] ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Aabrahami soo eest! Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks.“

Jeesus, meie tõeline ülempreester, mõistab meie nõrkusi ja abistab meid keerulistes olukordades.
Loeme Heebrea kirja 4:14–16: „Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame! Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!“

Toeta Bible.infot
Kas soovid näha rohkem artikleid ja funktsioone? Sinu rahaline annetus Bibleinfo.com-ile toob teistele rõõmu kasvavast hulgast piiblipõhisest sisust.