Home / Piibli teemad / Piibli raamatud

Piibli raamatud

Piibel pandi kirja umbes 1500 aasta jooksul ja see sisaldab 66 raamatut.

 • Vanas Testamendis on 39 raamatut.
 • Uues Testamendis on 27 raamatut.

Need raamatud pandi kirja umbes 40 autori poolt eri paigus Aafrikas, Euroopas ja Aasias. Peale Vanaks ja Uueks Testamendiks jaotamise on neil raamatutel ka väiksemad alajaotused, millesse nad kuuluvad. Pane tähele – need ajalaotused ei ole kuidagi jumalikult inspireeritud, erinevad lugejad, ajaloolased ning teoloogid jagavad neid raamatuid kategooriatesse veidi erinevalt.

Vana Testament

Moosese raamatud

 • 1. Moosese raamat
 • 2. Moosese raamat
 • 3. Moosese raamat
 • 4. Moosese raamat
 • 5. Moosese raamat

Ajalooraamatud

 • Joosua
 • Kohtumõistjad
 • Rutt
 • 1. Saamueli & 2. Saamueli raamat
 • 1. Kuningate & 2. Kuningate raamat
 • 1. Ajaraamat & 2. Ajaraamat
 • Esra
 • Nehemja
 • Ester

Poeesia

 • Iiob
 • Psalmid
 • Õpetussõnad
 • Koguja
 • Ülemlaul

Suured prohvetid

 • Jesaja
 • Jeremija
 • Nutulaul
 • Hesekiel
 • Taaniel

Väikesed prohvetid

 • Hoosea
 • Joel
 • Aamos
 • Obadja
 • Joona
 • Miika
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sefanja
 • Haggai
 • Sakarja
 • Malaki

Uus Testament

Evangeeliumid

 • Matteuse evangeelium
 • Markuse evangeelium
 • Luuka evangeelium
 • Johannese evangeelium

Ajalugu

 • Apostlite teod

Pauluse kirjad

 • Pauluse kiri roomlastele
 • Pauluse 1. kiri korintlastele
 • Pauluse 2. kiri korintlastele
 • Pauluse kiri galaatlastele
 • Pauluse kiri efeslastele
 • Pauluse kiri filiplastele
 • Pauluse kiri koloslastele
 • Pauluse 1. kiri tessalooniklastele
 • Pauluse 2. kiri tessalooniklastele
 • Pauluse 1. kiri Timoteosele
 • Pauluse 2. kiri Timoteosele
 • Pauluse kiri Tiitusele
 • Pauluse kiri Fileemonile
 • Kiri heebrealastele

Teised kirjad

 • Jaakobuse kiri
 • Peetruse 1. kiri
 • Peetruse 2. kiri
 • Johannese 1. kiri
 • Johannese 2. kiri
 • Johannese 3. kiri
 • Juuda kiri

Prohvetikuulutus

 • Johannese ilmutus
Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...