Home / Küsimused Piibli kohta / Palve / Meie Isa palve – milline on selle tähendus?

Meie Isa palve – milline on selle tähendus?

Parim viis Meie Isa palve tähenduse mõistmiseks on esmalt seda lugeda! Leiame selle Matteuse evangeeliumi 6:9–13. Loeme neid kauneid Kristuse sõnu:

„Meie Isa, kes sa oled taevas!

Pühitsetud olgu sinu nimi!

Sinu riik tulgu,

sinu tahtmine sündigu

nagu taevas, nõnda ka maa peal!

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!

Ja anna meile andeks meie võlad,

nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!

Ja ära saada meid kiusatusse,

vaid päästa meid ära kurjast!

Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.“

 

Nii mõnedki meist on Meie Isa palvet alates lapsepõlvest lugenud ja me teame selle sõnu hästi. Nii et vaatame nüüd selle palve temaatilisi osi. Kõigepealt keskendume esimesele lausele, mis on Jumala ülistus.

Meie Isa, kes sa oled taevas


Jeesus õpetab, et me võime Jumalat kutsuda oma Isaks ja et Jeesus ise kutsub meid õdedeks ja vendadeks. Jumal armastab meid ning ootab meie vastuarmastust. Me oleme tema lapsed. Pangem tähele, et see palve ei alga sõnadega „Minu Isa“, vaid „Meie Isa“. Jumala lapse südames on alati ruumi teistele. Nii ei palveta me seda palvet kunagi vaid enda kasuks, vaid alati kõigi kristlaste kasuks. See on kõigi kristlaste, kõigi Jumala laste palve.

„Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.“ (Pauluse kiri roomlastele 8:16–17)

Sa võid taevast Isa usaldada. Tema, kellele kuulub terve maailm, armastab sind. Sa oled kuninga laps. Oleme usu kaudu saanud tema lasteks. „Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad.“ (Psalm 103:13)

Meie Isa palve on nende inimeste palve, kes on usu kaudu uuesti sündinud. „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.“ (Johannese evangeeliumi 1:12–13)

Meie Isa on taevas; ta valitseb seal kõige loodu ja kõigi loodolevuste üle. „Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib.“ (Psalm 115:3)

Pühitsetud olgu sinu nimi


Millise aukartusega peaksime kasutama Jumala nime – mitte kunagi hoolimatul viisil. Loeme Psalmist 111:9: „Püha ja kardetav on tema nimi.“ Kui sa palvetad sõnadega „Pühitsetud olgu sinu nimi“, siis palud, et sina võiksid seda nime pühaks pidada ning et sa kunagi ei häbistaks ega teotaks „seda kaunist nime, mis on nimetatud teie üle.“ (Jaakobuse kiri 2:7)

„Sest vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob tuule, kes ilmutab inimesele oma mõtteid, kes teeb koidu ja pimeduse ja kes kõnnib maa kõrgendikel – Issand, vägede Jumal on tema nimi.“ (Aamose 4:13)

Sinu riik tulgu


Jumal ei ole mitte ainult meie taevane Isa, ta on ühtlasi universumi Kuningas. Tema kuningriigi huvid on meie huvid ning me peaksime tegutsema tema riigi ülesehitamise nimel. Jumala armu kuningriik, mida praegu ehitatakse nende inimeste südames, kes on tema armastuse oma südamesse vastu võtnud, saab kunagi väes ja kogu hiilguses avalikuks Jeesuse teisel tulekul. Siis „kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse Kõigekõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma.“ (Taanieli 7:27) Sellel ajal pärivad Jumalale ustavad inimesed „kuningriigi, mis neile on valmistatud maailma rajamisest peale.“ (Matteuse evangeeliumi 25:34)

Jeesus ennustas, et enne selle päeva saabumist kuulutatakse „Kuningriigi evangeeliumi kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ (Matteuse evangeeliumi 24:14)

Tema kuningriik ei saa tulla enne, kui sõnum tema armust on viidud tervele maailmale. Niisiis jagades sõnumit Jumala headusest kiirendame tema kuningriigi saabumist. Need, kes on andnud end tema teenistusse ja kes saavad siiralt öelda: „Vaata, siin ma olen, läkita mind“ (Jesaja 6:8), on need, kes tõeliselt paluvad tema riigi tuleku pärast.

Selles palves kumab läbi teadmine, et selle maailmaga ei saa asjad kunagi iseenesest korda, vaid Jumala kuningriik seab maailmas kõik korda. Ja selles palves on veendumus, et Jumala kuningriik tõesti tuleb ühel päeval. Nii et selles palves kordame justkui sureva röövli palvet: „Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki!“ (Luuka evangeeliumi 23:42)

Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal


Mõned võivad kahelda: „Kas Jumala tahtmine võib tõesti kunagi täies mahus maa peal sündida?“ Kui see nii ei oleks, ei oleks Jeesus oma sõpradele seda palvet õpetanud. Jumala tahtmine võib juba praegu maa peal sündida, sest kuulekus Jumalale on kõige puhtam jumalateenistus. Jumala tõeliste laste kohta on öeldud, et nad on need, „kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku!“ (Johannese ilmutuse 14:12)

See palveosa palub kuulekat meelt meie südamesse siin ja praegu ning ühtlasi ulatub vaimusilmas uueks loodud maailma, kus Jumala tahe ning õigus katavad maad nagu meri katab merepõhja.

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev


Palve kolm esimest osa puudutavad Jumala nime, kuningriiki ja tahtmist – et tema nimi võiks olla pühitsetud, et tema kuningriik tuleks ja tema tahtmine sünniks. Kui oleme Jumala austamise ning tema tahtmise oma elus esikohale seadnud, siis võime ka julgelt paluda, et ta kataks meie igapäevased vajadused. Me palvetame tema ülistamiseks, aga samas palvetame ka endale küsimiseks.

Kui me palume „Meie Isa“, siis palume ka „Anna meile“, teades, et kui meie oskame anda häid asju oma lastele, siis kui palju enam annab taevane Isa häid asju neile, kes teda paluvad (vt Matteuse evangeeliumi 7:11).

Ära muretse homse toidu pärast. Tuleta meelde, et kõrbes rännanud iisraellastele langes taevast mannat iga päev. Meilgi võib olla Jumala kinnitus: „Looda Issanda peale ja tee head, ela oma maal ja pea ustavust! Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub!“ (Psalm 37:3–4) Jumal, kes toitis kunagi imeliselt prohvet Eelijat, on endiselt elus. Eelijale anti igaks päevaks täpselt nii palju, kui ta vajas. Kui me palvetame: „Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev,“ palume teiste inimeste eest sama palju kui enda eest. Me tunnistame, et isegi meie toit tuleb Jumala käest ja et see, mida ta meile annab, ei ole üksnes meile. Ja palve toidu pärast katab enamat kui vaid füüsilist toitu, see tähendab toitu ka hingele. Jeesus ütles kunagi: „Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks.“ (Johannese evangeeliumi 6:27) Ning veidi hiljem kuulutas ta: „Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.“ (Johannese 6:51)

Anna meile andeks, nagu meiegi anname andeks


Mida iganes me oleme võlgu teistele või iseendale, oleme võlgu ka Jumalale. Taeva Kuningas arvestab meie võlgu teiste inimeste ees võlaks tema ees. Milline kummaline palve: „Andesta meile, nagu meie ise andestame.“ Meie andeksandmine on tingimus selleks, et saaksime ise andeks. Me ei saa paluda Jumalal meie heaks teha seda, mida me ise teiste heaks ei ole nõus tegema.

Jumal andis Kristuses iseennast meie pattude eest. Ristil rippudes kandis ta meie süükoormat, et saaks avalikuks tema armastus meie vastu ning et me tahaksime tulla tema juurde. Ja ta manitseb meid: „Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.“ (Pauluse kiri efeslastele 4:32)

Ära saada meid kiusatusse


Selle palveosa mõtet on vahel küsimuse alla seatud, aga tegemist on lihtsalt Kristuse-aegse mõtteviisi väljendusega. Tollase mõtteviisi järgi „tegi“ Jumal kõike seda, mida ta aktiivselt ära ei hoidnud.

Eelmine palve oli seotud minevikuga, see on seotud tulevikuga. Peaksime Jumalat paluma, et ta ei juhataks meid kiusatuste sisse, vaid neist mööda ja neist läbi. Kiusatused ja ahistused jõuavad kõikideni, kuid me ei otsi neid. Meie Päästja on kord öelnud: „Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.“ (Johannese evangeeliumi 16:33)

Iga kiusatus, millele oleme suutnud vastu seista, annab meile uue kogemuse ning teeb meid tugevamaks. Teades oma nõrkusi, palume seda palvet, et Jumal juhataks meid mööda turvalisi teid. Ootame kannatlikult tema juhatust ning kuulame tema häält, mis ütleb: „See on tee, käige seda!“ (Jesaja 30:21)

Üks mees, kes läks kord läbi ränkadest katsumustest, ütles: „Kuid tema tunneb teed, mida ma käin. Katsub ta mind läbi – ma tulen sellest välja nagu kuld.“ (Iiobi 23:10)

Suur šoti kirjanik George MacDonald räägib loo ühest naisest, kes ütles keset raskusi ja kiusatusi, mida tal oli väga keeruline mõista: „Oh, ma tahaksin, et mind ei oleks kunagi loodud.“ „Mu kallis laps,“ vastas sõber, „sa ei olegi veel valmis saanud, sind luuakse just praegu ning sina tõrgud Jumala loomistöö vastu.“

Kui usaldame end Jumala kätte sõnadega „Ära saada meid kiusatusse“, siis võib meil olla kindlustunne, et Jumal „ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.“ (Pauluse 1. kiri korintlastele 10:13) See mõte juhatab meid Meie Isa palve viimase palvesoovi juurde.

Päästa meid kurjast


See on palve pääsemaks kogu kurjast – mitte ainult patust, vaid ka patu tagajärgedest ja saatana võimust kõigis selle vormides. See oli ka apostel Pauluse palve: „Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule oma taevasesse kuningriiki. Tema päralt olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.“ (Pauluse 2. kiri Timoteosele 4:18)

Tänu Jumalale, et meid ei ole jäetud üksinda oma vaenlasega tõtt vaatama. Jeesus ütles: „Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju.“ (Luuka evangeeliumi 10:19)

See palve pääseda kurja küüsist läheb kaugemale meie praegusest kogemusest. See on igatsus täieliku pääste järele. Ühel päeval sellele palvele vastatakse: „Ja Issanda vabaksostetud pöörduvad tagasi ning tulevad Siionisse hõisates. Nende pea kohal on igavene rõõm: rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära.“ (Jesaja 35:10)

Kuid praegu on aeg, mil vastatakse Kristuse enese palvele meie eest: „Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest.“ (Johannese evangeeliumi 17:15)

Hea sõber, Jumal päästab sinu ja ta päästab ka minu. Ta annab meile võidu kurja üle ning viib meid oma igavesse kuningriiki.

Meie Isa on üle kõige

Selle palve esimene ja viimane lause tuletavad meile meede, et meie Isa on üle kõigi vägede ja võimude ja nimede. Ta teeb tühjaks kurjade nõu ja tema lapsed on turvaliselt tema varju all. Kui selle maailma sõjad, hädad ja patud on möödas, võime läbi kogu igaviku ikka ja jälle oma taevasele Isale öelda: „Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.“

Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.