Palve

Mida on Piiblis õpetatud palvest?

Palve on rääkimine Jumalaga. Piiblis on kirjutatud: „Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea!“ (Jeremija 33:3)

Kas Jeesus palvetas? Jah, sageli. Piiblist võime lugeda: „Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.“ (Luuka evangeelium 5:16)

Jeesus ärkas sageli varahommikul, et palvetada. Piiblis on kirjutatud: „Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal.“ (Markuse evangeelium 1:35)

Mille pärast palvetada? Oma vajaduste, rõõmude, murede, hirmude – kõige pärast. Piiblis on kirjas julgustus: „Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.“ (Pauluse kiri filiplastele 4:6

Jeesus mõistab meie vajadusi nagu hea sõber – ta on seda kogenud. Piiblist võime lugeda: „Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!“ (Kiri heebrealastele 4:15-16)

Jumal on valmis kuulma meie palveid ja neile vastama. Piiblis on kirjutatud: „Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!“ (Matteuse evangeelium 7:11)

Palve ei ole võlukunst ega maagia. Piiblis on kirjutatud: „Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute!“ (Matteuse evangeelium 6:7-8)

Kui sageli peaksin palvetama? Piiblis on kirjas üleskutse: „Palvetage lakkamatult!“ (Pauluse 1. kiri tessalooniklastele 5:17)

Kui me palume, siis Jumal vastab. Piiblis on kirjas Jeesuse sõnad: „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!“ (Matteuse evangeelium 7:7-8)

Meie motiiv palvetamiseks peab olema õige. Piiblist võime lugeda: „Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks.“ (Jaakobuse kiri 4:3)

Kui me klammerdume patu külge, siis Jumal ei kuule meid. Piibel on kirjutatud: „Kui oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks Issand mind kuulnud.“ (Psalm 66:18) ja veel: „Kes pöörab oma kõrva ära Seadust kuulmast, selle palvegi on jäledus.“ (Õpetussõnad 28:9)

Mida peaksin tegema, kui ei tea mida teha? Palu tarkust. Piiblis on kirjas julgustus: „Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse.“ (Jaakobuse kiri 1:5)

Jumal jõuab meieni vaid siis, kui me oleme valmis kuulama. Piiblis on kirjas Jumala sõnad: „Kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.“ (2. Ajaraamat 7:14)

Jumala juurde tulles peab meil olema südames armastuse ja andestuse vaim. Piiblis on kirjutatud: „Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused.“ (Markuse evangeelium 11:25)

Me palvetame Jeesuse nimel – ja tema meeles ja vaimus. Piiblis on kirjas Jeesuse sõnad: „Mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.“ (Johannese evangeelium 14:13-14)

Kui me palvetame, siis peab meil olema usku ja usaldust, et Jumal kuuleb meie palveid ja vastab neile. Piiblis on kirjutatud: „Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt, ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel.“ (Jaakobuse kiri 1:6-8)

Ära anna alla! Jumal vastab alati palvetele. Ebaõnnestume ainult siis, kui me pole palves püsivad. Piiblist võime lugeda: „Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida.“ (Luuka evangeelium 18:1)

Mõnikord vastab Jumal meie palvetele juba enne, kui me küsida jõuame. Piiblis on kirjas Jumala sõnad: „Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud.“ (Jesaja 65:24)

Mõnikord ütleb Jumal meie palvesoovidele „Ei!“ Piiblis on kirjas apostel Pauluse kogemus: „Ma olen selle pärast kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks. Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale.“ (Pauluse 2. kiri korintlastele 12:8-9)

Mõnikord vastab Jumal meie palvetele „Oota veidi.“ Piiblis on kirjas Jumala sõnad: „Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal, kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal!” (Psalm 46:10)

Jumala abil ei ole piire. Piiblis on kirjutatud: „Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda.“ (Pauluse kiri efeslastele 3:20)

Aga kui ma ei tea, kuidas või mille pärast palvetada? Vaim juhib sind. Piiblis on kirjutatud: „Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest.“ (Pauluse kiri roomlastele 8:26-27)

Kui meie palved on Jumala tahte kohased, siis võime olla kindlad, et ta vastab. Piiblis on kirjutatud: „Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.“ (Johannese 1. kiri 5:14-15)

Kas ma võin palvetada ja oodata, et Jumal lahendaks kõik? Palve ja usk ei asenda seda, mida me ise teha saame. Piiblis on kirjutatud: „Aga mõni võib öelda: „Sinul on usk, aga minul on teod.” Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega.“ (Jaakobuse kiri 2:18)

Kuidas palvetamine käib? Piiblis on kirjas Jeesuse õpetatud palve: „Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.“ (Matteuse evangeelium 6:9-13)

Ära unusta Jumalat tänamast. Piiblis on kirjutatud: „Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!“ (Pauluse kiri koloslastele 4:2)

Jumal andis juba parima, mis tal oli – Jeesuse. Ta ei hoia meie eest ka midagi muud head. Piiblis on kirjutatud: „Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?“ (Pauluse kiri roomlastele 8:32)

Esita eestpalvesoov
Kas Sul on palvesoov? Esita oma soov ja meie palvemeeskond palvetab Sinu eest.