Bön

Bön är att tala med Gud. Bibeln säger i Psalm 4:4  Ni skall veta att Herren har varit forunderligt god mot mig, han hör när jag ropar till honom.”

Bön är en stor förmån. Bibeln säger i Hebreerbrevet 4:16” Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.”

Det går att nalkas Gud. Bibeln säger i Psalm 65:2-4” Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss.”

Hur villig är Gud att höra och besvara bön? Bibeln säger i Matteusevangeliet 7:11” Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?”

Under vilka förutsättningar är vi lovade att få de välsignelser vi behöver? Bibeln säger i Matteusevangeliet 7:7-8 ”Be, och ni skall få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.”

En av de många saker du bör be om är vishet. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:5-8  Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om. Men han skall be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren.”

När säger psalmisten att Herren inte hör bön? Bibeln säger i Psalm 66:18-19 Om jag burit ont i sinnet skulle Herren inte ha hört mig. Men Gud hörde mig, han lyssnade till min bön.”

Vägrar Gud någonsin att lyssna på en bön? Bibeln säger i Ordspråksboken 28:9 När en man vägrar lyssna till lagen, blir även hans bön något avskyvärt.”

I vems namn skall vi be? Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:13-14  och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.”

Glöm inte att tacka Gud för hans svar på bön. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:6”Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få känna alla era önskningar.”

Hur ofta bör vi bedja? Bibeln säger i Efesierbrevet 6:18  Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.” 1 Tessalonikerbrevet 5:17 säger: Be ständigt.”

Ibland besvarar Gud våra böner innan vi ber honom om det. Bibeln säger i Jesaja 65:24  Då skall detta ske: Innan de ropar svarar jag dem, medan de ännu talar bönhör jag dem.”

Ibland säger Gud nej till vår begäran. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 12:8-9  Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: "Min nåd är allt du behöver." Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig.

Ibland besvarar Gud våra böner med att säga åt oss att vänta lite. Bibeln säger i Psalm 37:7  Var stilla inför Herren, vänta på honom.”

Det finns ingen gräns för Guds förmåga att hjälpa! Bibeln säger i Efesierbrevet 3:20 ”Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka,

Hur har Gud lovat att möta alla våra behov? Bibeln säger i Filipperbrevet 4:19” Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.”

Hur vet jag vad jag bör be om? Bibeln säger i Romarbrevet 8:26-27  På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.”

Vilken annan förutsättning gav Kristus för att vi skall få svar på våra böner? Bibeln säger i Markusevangeliet 11:24  Därför säger jag er: Tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.”

Vilka böner kan vi med förtroende vänta oss att Gud ska besvara? Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 5:14-15  Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.”

Har Bibeln någon mönsterbön? Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:9-11” Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från den onda.

Böner är inte magi. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:7-8  Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni bett honom om det.”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.