Home / Küsimused Piibli kohta / Jumal / Vana Testament vs Uus Testament: sama Jumal?

Vana Testament vs Uus Testament: sama Jumal?

Miks tundub Jumal Vanas Testamendis teistsugune kui Uues Testamendis? Kas Uues ja Vanas Testamendis kohtame ikka sama Jumalat?

Apostel Johannes kirjutab, et Jeesus Kristus on Vana Testamendi Looja Jumal: „Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. /…/ Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära.“ (Johannese evangeelium 1:1–3,10)

Ka apostel Paulus oli seda meelt, et Jeesus on meie Looja Jumal. Ta kirjutab nii: „Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad – kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas.“ (Pauluse kiri koloslastele 1:15–17)

Paulus kujutab Jeesust Jumalana, kes juhtis iisraellased Egiptuse vangipõlvest tõotatud maale Palestiinas: „Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres, ja kõik sõid sama vaimulikku rooga ja kõik jõid sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid; see kalju oli aga Kristus.“ (Pauluse 1. kiri korintlastele 10:1–4)

Jesaja viitab aga Jumala sõnadele, et tema oli see iisraellasi abistav kalju. „Ärge värisege ja ärge kartke! Kas ma ei ole sulle juba ammu kuulutanud ja teatavaks teinud? Teie olete mu tunnistajad. Kas on muud Jumalat kui mina? Ei, muud kaljut ei ole, mina küll ei tea!“ (Jesaja 44:8)

Mooseski viitab Jumalale kui kaljule: „Tema on kalju, tema töö on täiuslik, sest kõik tema teed on õiged. Jumal on ustav ja temas pole väärust, tema on õige ja õiglane.“ (5. Moosese raamat 32:4)

Jeesus nimetab end juutide ees sama nimega, millega Jumal end Mooselele põleva põõsa juures ilmutas. Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina.” (Johannese evangeelium 8:58)

Loeme 2. Moosese raamatu 3:13–15: „Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile pean vastama?” Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: 'Ma Olen' on mind läkitanud teie juurde.” Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve!““

Jumal soovis elada inimeste lähedal. Loeme 2. Moosese raamatu 29:44–46: „Mina pühitsen kogudusetelgi ja altari; ja ma pühitsen enesele preestriteks Aaroni ja tema pojad. Ma tahan elada Iisraeli laste keskel ja olla neile Jumalaks. Ja nemad peavad tundma, et mina olen Issand, nende Jumal, kes tõi nad Egiptusemaalt välja, et elada nende keskel. Mina olen Issand, nende Jumal!“

Jumal oligi kogu Vana Testamendi vältel inimeste lähedal, samamoodi nagu oli Jeesus Uues Testamendis inimeste juures. Nimi „Jeesus“ on kreekakeelne vaste heebrekeelsele nimele Jeshua (või Joosua), mis tähendab „’Mina olen’ päästab“. Loeme Matteuse evangeeliumi 1:21: „Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”

Ingel, kes selle kuulutuse Maarjale tõi, jätkab, et selle lapse nimeks saab ka Immaanuel, mis tähendab „Jumal on meiega“. Loeme Matteuse 1:23: „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega.“

Kuigi Jeesus oli kogu Piibli aja Jumal, alandas ta end sellega, et sai inimeseks. Loeme Pauluse kirjast filiplastele 2:5–8: „Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.“

Nii sai Vana Testamendi Jumalast alandlik inimkujul elav Jumal Uues Testamendis. Loeme Markuse evangeeliumi 10:45: „… sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest.“

Looja Jumal on inimeste ligiduses olnud terve Piibli aja vältel, kuid tema soov meie lähedal olla ei ole vaid kollektiivne, vaid ka isiklik. Jeesus palvetas, et me võiksime tema ja taevase Isaga üks olla. Loeme Johannese evangeeliumi 17:20–23: „Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks: mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.“

Nii et jah, Vana Testamendi Jumal on tõepoolest ka Uue Testamendi Jumal!

Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.