Home / Piibli teemad / Apologeetika

Apologeetika

Apologeetika ehk kristliku usu kaitsmine

Apologeet peaks olema alati valmis jagama teistega, miks ta usub ning millist lootust usuline maailm talle pakub.

Peetruse 1. kirja 3:15–16 on kirjas: „Pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult.“

Apologeet peaks alati kõnelema viisakalt ning armulikult.

Apostel Pauluse kirjas koloslastele 4:5–6 kirjutatakse: „Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti! Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.“

Apologeedil tuleks anda vastuseid alandlikult ja ilma vaidlemiseta.

Loeme Pauluse 2. kirjast Timoteosele 2:24–26: „Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja, kes tasadusega kasvatab vastupanijaid selleks, et ehk Jumal annab neile meeleparandust tõe mõistmiseks, ja et nad kaineneksid ja pääseksid lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda.“

Kui sa jagad teistega oma usku, keskendu Kristusele ja mitte inimlikule tarkusele.

Loeme Pauluse kogemusest Pauluse 1. kirjast korintlastele 2:1–5: „Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust. Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega, et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes.“

Inimlikult on loomulik otsida märke ning tarku tõestusi, kuid Paulus kutsub kõiki üles kuulutama „ristilöödud Kristust“.

Pauluse 1. kirjas korintlastele 1:22–24 on kirjas: „Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks, ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus.“

On oluline, et apologeedid tõlgendaksid Pühakirja õigesti.

Loeme Peetruse 2. kirjast 3:16: „Sama ütleb ta [Paulus] kõikides kirjades, kus ta räägib neist asjust. Nendes on küll mõndagi raskesti mõistetavat, mida õppimata ja kõikuvad inimesed väänavad nagu muidki raamatuid iseendale hukatuseks.“

Pauluse 2. kirjas Timoteosele 2:15 lisatakse: „Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti.“

Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...