Afaceri

De unde vin binecuvântările materiale?

Este scris în Biblie: Deuteronom 8:18. “Adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.”

Oare pot banii să stea în calea celor mai importante lucruri în viaţă? Bogăţia poate deveni centrul vieţii noastre şi să ocupe locul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Ieremia 9:23-24. “Aşa vorbeşte Domnul:”Inţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”

Bogăţia poate să ne inspire atitudini greşite faţă de lucrurile materiale.

Este scris în Biblie: Luca 12:15. “Apoi le-a zis: “Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.”

Nu este înţelept să faci o prioritate din succesul financiar.

Este scris în Biblie: Matei 6:24. “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţinea la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”

1Timotei 6:9. “Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare.”

Nu este imposibil, dar este greu pentru cei bogaţi să devină cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Marcu 10:23-25. “Isus S-a uitat împrejurul Lui şi a zis ucenicilor Săi: “Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!” Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: “Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii să intre în Împărăţia lui Dumnezeu! Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu!”

Iubirea de bani duce la rău.

Este scris în Biblie: 1Timotei 6:10. “Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.”

Lăcomia adesea însoţeşte prosperitatea şi poate duce la crimă.

Este scris în Biblie: Iacov 4:1-2. “Care să fie pricina certurilor şi luptelor dintre voi? Nu cumva, puhoiul de dorinţe rele dinlăuntrul vostru? Poftiţi ce nu-i al vostru şi atunci săvârşiţi omor, numai ca să puneţi mâna pe lucrul dorit. Vi se scurg ochii după tot ce au alţii şi, fiindcă ştiţi bine că nu o să ajungeţi niciodată să aveţi aşa ceva, vă luati la luptă să le smulgeţi cu forţa. Însă motivul pentru care nu aveţi ceea ce doriţi este că nu cereţi de la Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).

Este adevărat: Cu cât dai mai mult, cu atât mai mare va fi răsplata ta.

Este scris în Biblie:Luca 12:33-34. “Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi, care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.”

Ce strategie de investiţie recomandă Dumnezeu.

Este scris în Biblie: 1 Timotei 6:17-19. “Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă.”

Iată un sfat preţios de care să-şi amintească cei ce posedă proprietăţi.

Este scris în Biblie: Levitic 25:23. “Pământurile să nu se vândă de veci; căci ţara este a Mea, iar voi sunteţi la Mine ca nişte străini şi venetici.”

Mulţumirea nu este legată de mulţimea banilor sau a posesiunilor.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:12-13. “Ştiu să trăiesc aproape din nimic, ori din belşug. Am invăţat să fiu mulţumit în orice situaţie, fie că am stomacul plin, fie că rabd de foame, şi-n belşug şi-n sărăcie fiindcă pot face ceea ce-mi cere Dumnezeu cu ajutorul lui Cristos, care îmi dăruieşte tărie şi putere” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu ne cere să-I dăm a zecea parte (10%) şi daruri din veniturile noastre şi în schimb El promite binecuvântări nelimitate.

Este scris în Biblie: Maleahi 3:8-10. “Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi: “Cu ce Te-am înşelat?” Cu zecuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.”

Hristos aproba zecimea.

Este scris în Biblie: Matei 23:23. “Vai de voi, cărturari şi Farisei, făţarnici! Pentru că voi daţi zecuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.”

Cum pot onora pe Dumnezeu atât bogaţii, cât şi săracii?

Este scris în Biblie: Proverbe 3:9. “Cinstşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din venitul tău.”

Dacă dăm întâietate lui Dumnezeu, El Se va îngriji de toate trebuinţele noastre.

Este scris în Biblie: Matei 6:33. “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”

Care este sfatul lui Solomon, cel mai înţelept şi cel mai bogat om care a trăit vreodată?

Este scris în Biblie: Eclesiastul 5:10-20. “Cine iubeşte argintul, nu se satură niciodată de argint şi cine iubeşte bogăţia multă, nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciune! Când se înmulţesc bunătăţile, se înmulţesc şi cei ce le papă: şi ce folos mai are din ele stăpânul lor, decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău, pe care l-am văzut sub soare: avuţii păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogăţii prin vreo întâmplare nenorocită şi el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieşit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, aşa se întoarce şi nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Şi acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise; şi ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viaţa lui a mai trebuit să mănânce cu necaz şi a avut multă durere, grijă şi supărare. Iată ce am văzut: este bine şi frumos ca omul să mănânce şi să bea şi să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudeşte sub soare, în toate zilele vieţii lui, pe care i le-a dat Dumnezeu; căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere şi bogăţii şi i-a îngăduit să mănânce din ele, să-şi ia partea lui din ele şi să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândeşte mult la scurtimea zilelor vieţii lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.”

Ce spune Scriptura despre datoriile financiare din fiecare lună?

Este scris în Biblie: Romani 13:7-8. “Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.”

Ai grijă când semnezi ca garant pentru împrumuturile altora.

Este scris în Biblie: Proverbe 22:26-27. “Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine?”

Ce sfat să ne reamintim atunci când vrem să luăm bani cu împrumut?

Este scris în Biblie: Proverbe 22:7. “Bogatul stăpâneşte peste cei săraci şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.”

Dumnezeu doreşte să fim cinstiţi în afaceri.

Este scris în Biblie: Proverbe 16:11. “Cântarul şi cumpăna dreaptă vin de la Domnul; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.” “Dumnezeu cere cinste in orice tranzacţii de afaceri. El a stabilit acest principiu”(Traducerea engleză TLB).

Onestitate şi cinste se aşteaptă totdeauna de la cei ce doresc să fie plăcuţi lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Isaia 33:15-16. “Cel ce umblă în neprihănire şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi, ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare: i se va da pâine şi apa nu-i va lipsi.”

Este important să munceşti pentru a-ţi câştiga existenţa.

Este scris în Biblie: 2Tesaloniceni 3:11-12. “Auzim totuşi că unii din voi trăiesc în trândăvie, refuzând să muncească şi irosindu-şi timpul cu flecăreli. În Numele Domnului Isus Cristos, îi îndemnăm pe oamenii aceştia - le poruncim! - să se liniştească, să se apuce de lucru şi să-şi câştige singuri existenţa” (NT pe înţelesul tuturor).