Děti

Rozvíjet vztah k Bohu je příhodné již v mládí. Je to doporučeno v Bibli, Kazatel 12,1: “Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: ‚Nemám v nich zalíbení.‘”

Boha více než věk zajímá dobrá vůle člověka. V Bibli, První Samuelově 2,18, je zpráva o chlapci, který i přes nepříznivé okolnosti sloužil Bohu: “Ale Samuel konal službu před Hospodinem, mládeneček přepásaný lněným efódem.”

Co Bůh očekává od dětí? Také to je vyjádřeno v Bibli, Koloským 3,20: “Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.”

Ctít a respektovat své rodiče je jedno z Božích přikázání. Bible v Exodu 20,12 totiž přikazuje: “Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.”

Jak dlouho by děti měly poslouchat své rodiče? Bible na to odpovídá v Přísloví 23,22: “Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla.”

Důsledná výchova je vyjádřením rodičovské lásky. V Přísloví 13,24 je psáno: “Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.”

Mládež by měla představovat vzor křesťanského jednání. Čteme to v Bibli, 1. Timoteovi 4,12: “Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.”

Děti se mají učit od svých rodičů. Je o tom psáno v Bibli, v Přísloví 1,8: “Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.”

Ten, kdo žije bezohledně, zneuctívá své rodiče. Bible se v Přísloví 28,7 vyjadřuje jasně: “Rozumný syn dodržuje Zákon, ale kdo se přátelí se žrouty, dělá svému otci hanbu.”

Zneužívání rodičů je hanebnost. V Bibli v Přísloví 28,24 se tak dovídáme: “Kdo odírá otce a matku a říká: ‚ To není žádný přestupek‘, je společníkem zhoubce.”

Mladí lidé by měli být při výběru svých přátel obezřetní. Je to zdůrazněno v Bibli, v 2. Timoteovi 2,22: “Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.”