Home / Biblická témata / Kristové - nepraví

Kristové - nepraví

Ježíš upozorňoval na to, že v poslední době povstanou nepraví Kristové, kteří se budou vydávat za Mesiáše a prohlašovat se za spasitele světa.Bible to uvádí v Matoušově evangeliu 24,4.5: “Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.”

Ježíš poukázal na znamení, které bude signalizovat jeho druhý příchod. Tím znamením bude vystoupení nepravých Kristů. Můžeme o něm číst v Bibli, Matouš 24,23?26: “Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už předem. Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti‘, nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech‘, nevěřte tomu!”

Pavel varuje křesťany před falešnými apoštoly, kteří sice zvěstují Ježíše, avšak nikoli toho pravého, biblického. V Bibli, 2. Korintským 11,3.4, čteme: “Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte!”

Komu slouží následovníci nepravého Krista? Dozvíme se to v Bibli, 2. Korintským 11,13?15: “Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!”

Těsně před druhým příchodem Ježíše Krista se na Zemi zjeví velký nepravý Kristus. Je to tak předpovězeno v Bibli, 2. Tesalonickým 2,3.4: “Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane (druhý příchod – pozn. red.), dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.”

Co se stane tomuto nepravému Kristovi a jak jej rozpoznáme? Odpověď najdeme v Bibli, 2. Tesalonickým 2,8?10: “A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.”

Tragický bude konec těch křesťanů, kteří nevědomky následovali nepravého Krista, přitom se však upřímně snažili být opravdovými věřícími a konat práci pro Krista. Je to tak řečeno v Bibli, Matouš 7,22.23: “Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy já prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘”