Home / Küsimused Piibli kohta / Vaimulik kasv / Mis on Vaimu vili?

Mis on Vaimu vili?

Pauluse kirjas galaatlastele 5:22–23 on nimetatud vaimu vilja, milleks on järgnevad omadused või anded: armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus.

Vaimu vilja nimekiri:

  1. armastus
  2. rõõm
  3. rahu
  4. pikk meel
  5. lahkus
  6. headus
  7. ustavus
  8. tasadus
  9. enesevalitsus

 

Armastus

love

“Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.” ( Pauluse 1. kiri korintlastele 13: 4–7)

“Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude hulga”.” (Peetruse 1. kiri 4:8)

 

Rõõm

joy

“Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!” (Pauluse kiri filiplastele 4:4)

“Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses.” (Pauluse 1. kiri tessalooniklastele 5:16–18)

“Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes.” (Pauluse kiri roomlastele 15:13)

 

Rahu

peace

“Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale.” (Jesaja 26:3)

“Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.” (Pauluse kiri filiplastele 4:6–7)

“Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud.” (Pauluse kiri koloslastele 3:15)

 

Pikk meel

patience

“Ole vait Issanda ees ja oota teda; ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi.” (Psalm 37:7)

“Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku.” (Johannese ilmutus 14:12)

“Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.” (Peetruse 2. kiri 3:9)

 

Lahkus

kindness

“Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.” (Pauluse kiri efeslastele 4:32)

“Kes osutab halastust, teeb head iseenesele, aga kalk teeb valu oma ihule.” (Õpetussõnad 11:17)

“Armastus on pika meelega, armastus hellitab.” (Pauluse 1. kiri korintlastele 13:4)

 

Headus

goodness

“Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.” (Psalm 23:6)

“Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses.” (Jakoobuse 3:13)

“Ära tuleta meele mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!” (Psalm 25:7)

 

Ustavus

faithfulness

“Ustav mees saab suure õnnistuse, aga kes ruttab rikkaks saama, ei jää karistuseta.” (Õpetussõnad 28:20)

“Sest me käime usus, mitte nägemises.” (Pauluse 2. kiri korintlastele 5:7)

“Paljud inimesed kuulutavad omaenese headust, aga kes leiaks ühe ustava mehe?” (Õpetussõnad 20:6)

 

Tasadus

gentleness

“Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!” (Pauluse kiri filiplastele 4:5)

“Tuleta neile meelte, et nad /.../ oleksid rahupüüdlikud, leebed, osutades kõigi inimeste vastu igapidi tasadust.” (Pauluse kiri Tiitusele 3:1–2)

“Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha.” (Õpetussõnad 15:1)

 

Enesevalitsus

self-control

“Otsekui mahakistud linn, millel pole müüri, on mees, kes ei talitse oma meelt.” (Õpetussõnad 25:28)

“Pikameelne on parem kui kangelane, ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja.” (Õpetussõnad 16:32)

“Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks.” (Peetruse 1. kiri 4:7)

Esita eestpalvesoov
Kas Sul on palvesoov? Esita oma soov ja meie palvemeeskond palvetab Sinu eest.