Home / Piibli teemad / Vaimulik kasv

Vaimulik kasv

Jumal tõotab osaleda eluaegse vaimuliku kasvu protsessis.

Sellest on kirjutatud Piiblis: „... olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.“ (Pauluse kiri filiplastele 1:6)

Jeesus on vaimuliku kasvu allikas. Piiblist loeme: „Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige temas, olles juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge ülevoolavad tänus.“ (Pauluse kiri koloslastele 2:6-7)

Me peaksime kasvama Jeesusele sarnasemaks igapäevaselt. Piiblis on kirjas: „Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usu voorust, vooruses tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust, vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust, sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises.“ (Peetruse 2. kiri 1:5-8)

Kuidas vaimulikult kasvada?

Me ei saa kasvada, kui me ei ole ühenduses Jeesusega. Piiblist loeme: „Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.“ (Johannese evangeelium 15:4-5)

Kuidas saan mina Jeesusega ühenduses olla? Loe Piiblit. Sellest on kirjutatud. „Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu - ja just need on, mis tunnistavad minust.“ (Johannese evangeelium 5:39)

Pühakiri on kirjutatud, et aidata meil õppida ja kasvada usus. Piiblis on kirjutatud: „Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust.“ (Pauluse kiri roomlastele 15:4)

Jumala Sõna on valguseks, mis juhatab meid pimeduses. Piiblist loeme: „Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.“ (Peetruse 2. kiri 1:19)

Hoia piiblitekste meeles, et võidelda patuga. Piiblis on kirjas: „Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu.“ (Psalm 119:11)

Kuidas saab veel vaimulikult kasvada? Kui sa võtad aega palveks Jumalaga. Piiblis on kirjutatud: „Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.“ (Pauluse kiri filiplastele 4:6-7)

Palve on vajalik usu ehitamiseks. Piiblist loeme: „Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus, hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks.“ (Juuda kiri 1:20-21)

Vaimulik kasv ja katsumused

Katsumused võivad toetada vaimulikku kasvu. Piiblist loeme: „Kannatused on teile kasvatuseks: Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata? Kui te olete ilma kasvatuseta, mille osaliseks on saanud kõik, siis tähendab see, et te olete sohilapsed ja mitte pojad. Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust; aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud.“ (Kiri heebrealastele 12:7-11)

„Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse.“ (Pauluse kiri roomlastele 5:3-4)

„Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna tea teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka.“ (Jaakobuse kiri 1:2-4)

Võime vaimulikult kasvades vaadates Jeesust. Piiblis on kirjas: „Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (Pauluse 2. kiri korintlastele 3:18)

Esiletõstetud
He must be ready to pray the only prayer a sinner can pray and expect to be heard. "God be merciful to me a sinner” (Luke 18:13).
Pauluse kirjas galaatlastele 5:22–23 on nimetatud vaimu vilja, milleks on järgnevad omadused või anded: armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus.
Selleks, et elada tugevat kristlikku elu, peame meeles pidama kolme põhimõtet.
Toeta Bible.infot
Kas soovid näha rohkem artikleid ja funktsioone? Sinu rahaline annetus Bibleinfo.com-ile toob teistele rõõmu kasvavast hulgast piiblipõhisest sisust.