Home / Bibelemner / Islam

Islam

Selv om ordet ”islam” ikke nevnes direkte i Bibelen, finnes det likevel en oversikt i Bibelen over det arabiske folks grunnleggere som var barn av Abraham. De slo seg ned i ”østen.” Muslimenes (de som tror på islam) historie begynner altså med profeten Abraham og hans etterkommere gjennom Ismael, hans førstefødte sønn.

Abrahams førstefødte sønn gjennom egypteren Hagar, het Ismael. Det står i Bibelen, i Toraen, 1. Mosebok 16,15-16. ”Abram fikk en sønn med Hagar, og sønnen som han fikk med henne, gav han navnet Ismael. Abram var 86 år da Hagar fødte Ismael.”

Abraham fikk et enestående løfte om at hans etterkommere skulle bli til et stort folk. Det står i Bibelen, i Toraen, 1. Mosebok 17,20. ”Din bønn for Ismael har jeg hørt. Jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og gi ham en meget tallrik ætt. Tolv høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folk.”

Navnet hans (Ismael) fikk han av Gud og det betyr ”Gud hører.” Det står i Bibelen, i Toraen, 1. Mosebok 16,10-11. ”Og han fortsatte: ”Stor vil jeg gjøre din ætt, så tallrik at ingen kan telle den.” Så sa Herrens engel til henne: ”Nå er du med barn, og du skal føde en sønn; du skal gi ham navnet Ismael, for Herren har hørt hva du led”.”

Ismaels etterkommere og de andre sønnene til Abraham fikk bo i områdene mot øst og ble også kalt etterkommerne eller folket som bor i østen. De er forfedrene til dagens araberne. Muhammed, islams profet, følger sin herkomst tilbake til Ismael gjennom hans eldste sønn, Nabaiot. Det står i Bibelen, i Toraen, 1. Mosebok 25,6.12-18. ”Men han gav også gaver til de sønnene han hadde med sine medhustruer. Og mens han ennå var i live, lot han dem flytte bort fra sin sønn Isak og dra østover, til et land i øst... Dette er ættetavlen til Ismael, den sønnen som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trellkvinne. Dette er navnene på Ismaels sønner, nevnt i den rekkefølge de ble født: Nebajot, Ismaels førstefødte, Kedar, Adbe'el og Mibsam, Misjma, Duma og Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafisj, og Kedma. Dette var Ismaels sønner, og det er navnene på dem slik de bor i sine landsbyer og leirer, tolv høvdinger og deres ætter. Ismaels levetid ble 137 år. Så utåndet han. Han døde og gikk til sine fedre. Ismaelittene hadde sine bosteder mellom Havila og Sjur, som ligger øst for Egypt, der veien går til Assyria. De slo seg ned rett imot alle sine brødre.”

Vise menn fra øst (fra Persia) brakte gaver til Jesusbarnet. Det står i Bibelen, Matteus 2,1.2.9-12. ”Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: ”Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham”… Da de hadde hørt kongens ord, drog de av sted. Stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet; gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.”

Bibelen profeterer om at etterkommerne etter Abraham gjennom Ismael vil prise Gud i hans tempel. De fleste teologer tolker dette som en samling av folkeslag på Den nye jord, altså i himmelen eller paradis. Det står i Bibelen, i Toraen, Jesaja 60,6.7. ”Et mylder av kameler dekker landet, kamelfoler fra Midjan og Efa. Der kommer alle fra Saba, gull og røkelse fører de med seg. Med glede forkynner de Herrens pris. Alle Kedars sauer samles hos deg, Nebajots værer står til din tjeneste. De skal ofres på mitt alter til glede for meg, og jeg vil pryde mitt herlige tempel.” Alle som nevnes her er etterkommere av Abraham, de som kommer fra øst, arabere, forfedre for det muslimske folk.