Home / Bibelemner / Sabbatshelligholdelse

Sabbatshelligholdelse

Hvordan skal vi behandle sabbaten? Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,8. ”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!”

Når starter og ender sabbaten, ifølge Bibelen? Det står i Bibelen, 3. Mosebok 23,32. ”Fra den kvelden til den neste, skal dere holde sabbatshvile.”

Når starter kvelden? Det står i Bibelen, Markus 1,32. ”Da det ble kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle de syke og besatte.”

Man skal ikke arbeide på sabbaten. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,9-10. ”Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer.”

Hvilke råd gir Jesaja for sabbatshelligholdelse? Det står i Bibelen, Jesaja 58,13-14. ”Hvis du holder foten tilbake på sabbatsdagen, så du ikke driver med ditt yrke på min hellige dag, men kaller sabbaten en lyst og glede og Herrens helg en ærverdig dag, hvis du holder den høyt i ære så du ikke går dine egne veier, men avstår fra handel og tomt snakk, da skal du ha din glede i Herren. Jeg lar deg dra fram over landets høyder, du får nyte arven etter Jakob, din far. Dette er ordet fra Herrens munn.”

Hvilke råd gir Nehemja for sabbatshelligholdelse? Det står i Bibelen, Nehemja 13,15.19.22. ”På samme tid så jeg at folk i Judea tråkket vinpressene på sabbaten. Jeg så også at mange samlet korn og lesset det på esler, og like ens vin, druer, fiken og andre varer, og førte det til Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dagen de solgte disse matvarene… Så gav jeg ordre om at portene i Jerusalem skulle stenges så snart det tok til å mørkne i portrommene kvelden før sabbaten, og at de ikke skulle åpnes før sabbaten var over. Jeg satte noen av mine menn til å holde vakt ved portene. De skulle passe på at ingen varer kom inn på sabbatsdagen… Siden bad jeg levittene rense seg og komme og holde vakt ved portene, så sabbatsdagen kunne holdes hellig. Min Gud, kom meg i hu også for dette, og forbarm deg over meg i din store miskunn!”

Hva sier Bibelen om Sabbaten som en offentlig dag for tilbedelse? Det står i Bibelen, 3. Mosebok 23,3. ”I seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal være full hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle steder hvor dere bor.”

Jesus forslo at sabbaten skulle brukes til å hjelpe andre mennesker. Det står i Bibelen, Matteus 12,11-12. ”Men han svarte: ”Om en av dere eide en eneste sau, og den falt ned i en grøft på sabbaten, ville han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten”.”