Home / Subiecte biblice / Mileniul

Mileniul

La cea de a doua venire a lui Isus, poporul lui Dumnezeu va fi luat la cer.

Este scris în Biblie: 1Tesaloniceni 4:16-17. “Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”

În timpul celei de a doua veniri a lui Hristos, cei răi sunt copleşiţi de teroare şi disperare.

Este scris în Biblie: Apocalips 6:16-17. “Şi ziceau munţilor şi stâncilor: “Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi cine poate sta în picioare?”

Conducătorul celor răi este distrus de strălucirea venirii lui Hristos şi restul celor răi sunt ucişi de sabia Sa.

Este scris în Biblie: 2Tesaloniceni 2:8. “Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu arătarea venirii Sale.”

Apocalips 19:21. “Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate păsările s-au săturat din carnea lor.”

Cei drepţi se înalţă spre a fi cu Domnul, cei răi sunt distruşi la venirea Sa şi pământul va rămâne pentru o vreme fără niciun locuitor.

Este scris în Biblie: Ieremia 4:23-25. “Mâ uit la pământ şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri şi lumina lor a pierit! Mă uit la munţi şi iată că sunt zguduiţi; şi toate dealurile se clatină! Mă uit şi iată că nu este niciun om; şi toate păsările cerurilor au fugit!”

Cei răi rămân în mormintele lor pentru o mie de ani.

Este scris în Biblie: Apocalips 20:4-5. “Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.”

În timp ce sfinţii sunt în ceruri şi cei răi sunt morţi, diavolul este legat pe pământul pustiu pentru o mie de ani.

Este scris în Biblie: Apocalips 20:1-3. “Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie deslegat pentru puţină vreme.”

După cei o mie de ani, cetatea sfântă a lui Dumnezeu va coborâ din cer pe pământ.

Este scris în Biblie: Apocalips 21:1-3. “Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. Şi am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.”

Cei răi înviaţi şi Satana deslegat vor încerca să cucerească cetatea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Apocalips 20:7-9. “Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită.”

Apoi ei sunt distruşi de focul iadului.

Este scris în Biblie: Apocalips 20:9. “Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.”