Home / Biblická témata / Millennium

Millennium

Boží lidé budou při druhém příchodu Krista přijati do nebe. Tuto scénu popisuje apoštol Pavel v 1. Tesalonickým 4,16.17: „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“

Zlí budou v této době přemoženi strachem a zoufalstvím. Prorokuje to Bible ve Zjevení 6,16.17: „…a volali k horám a skalám: ‚Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!‘ Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?“

Vůdce zlých bude zničen září Kristova příchodu a ostatní zabije Jeho meč. Mluví o tom Bible, 2. Tesalonickým 2,8: „A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem,“ a Zjevení 19,21: „ Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce…“

Poté, co spravedliví vystoupí k nebi, aby byli s Pánem, a zlí budou při Jeho zjevení zničeni, země zůstane na čas bez lidských obyvatel. V Bibli, Jeremjáš 4,23–25, měl prorok toto vidění: „Viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla. Viděl jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem, a hle, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo.“

Bezbožní zůstanou ve svých hrobech po tisíc let. Je o tom psáno v Bibli, Zjevení 20,4.5: „…Nyní povstali k životu (Boží lid) a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. – Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší.“

V době, kdy svatí budou v nebi a zlí stále mrtví, ďábel bude na tisíc let spoután na zničené planetě. Bible to popisuje ve Zjevení 20,1–3: „Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.“

Až uplyne těch tisíc let, sestoupí svaté město Boží z nebe na zem. Je to nádhernými obrazy předpovězeno v knize Zjevení 21,1–3: „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: ‚Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí…‘“

Satan se společně s ostatními bezbožnými, kteří budou vzkříšeni, pokusí zaútočit na Boží město. Bible se o tom zmiňuje ve Zjevení 20,7–9: „Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh.“

V té chvíli budou zničeni pekelným ohněm. I to je zachyceno ve Zjevení 20,9: „Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.“