Home / Časté otázky / Okultismus / Krystaly: Co o nich říká Bible?

Krystaly: Co o nich říká Bible?

Velké množství lidí je ohromeno krystaly. Mnozí jim dokonce přisuzují mystickou sílu, která může být použita k léčebným účelům. Někteří věří, že krystaly způsobují duchovní růst a dokáží přivodit pozitivní změnu v životní zkušenosti. Je to však správné, aktivně se zabývat krystaly a jejich uzdravující mocí? Jakou radu dává Bible k této záležitosti?

Krystaly jsou zajisté krásné předměty a stvořil je sám Bůh. Je dokonce předpovězeno, že určité části slavného nebeského města – nového Jeruzaléma – budou vystavěny z krystalů. Čteme o tom v Bibli, Zjevení Janovo 21,18–20: „Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst.“

Pokud se domníváte, že je vhodné používat krystaly pro léčebné účely, uvědomte si skutečnost, že většina odborníků propagujících léčení krystaly je zapojena do okultismu. Slovo okultní znamená ‚skrytý‘. V okultismu samotném jde o studium a využívání nadpřirozených vlivů, mocí a úkazů, které jsou běžně skryty našim tělesným smyslům a jsou všeobecně považovány za sféru, jež leží mimo možnosti vědeckého pozorování. Okultisté věří, že lidské bytosti a svět, ve kterém žijeme, jsou prostoupeny neviditelnými mystickými energiemi a že tyto energie mohou být nasměrovány a řízeny přes ‚posvátné kameny‘, jako jsou krystaly nebo jiné talismany, a tím tedy mohou přivodit tělesné uzdravení a duchovní osvícení. V souvislosti s krystaly je okultismus spojen také s dalšími mystickými praktikami: s astrologií, numerologií, věštěním, vykládáním karet, psychickým léčením, vyvoláváním duchů zemřelých, východním náboženstvím, rituální magií a čarodějnictvím.

Co Bůh říká o spojení s okultismem? Izraelity před ním důrazně varoval, když vcházeli do zaslíbené země v Kenaanu. Jeho slova jsou zapsána v Bibli, v Deuteronomiu 18,9–12: „Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“

Používání ‚posvátných kamenů‘ pro mystické účely bylo mezi pohanskými obyvateli na biblických územích běžné. Měly podobu malých přívěsků připojených k náhrdelníku či náramku. Nosily se proto, aby ochránily člověka před negativními energiemi, zlem a poraněním a přinášely nositeli štěstí. Bůh přísně varoval falešné proroky Izraele, kteří ve svém odpadnutí přijali pohanské zvyklosti a nosili talismany. V Bibli o tom čteme v knize Ezechiel 13,18–21: „Toto praví Panovník Hospodin: ‚Běda těm, které šijí kouzelné váčky na každé zápěstí a dělají kukly na hlavu každé velikosti, aby lovily duše. Lovíte duše mého lidu a svou duši chcete zachovat naživu? Znesvěcujete mě před mým lidem pro hrst ječmene a kus chleba; svým lhaním lidu, který poslouchá lži, usmrcujete duše, které neměly zemřít, a při životě chcete zachovat duše, které nemají žít.‘ … Proto praví Panovník Hospodin toto: ‚Chystám se na vaše kouzelné váčky, do nichž lovíte duše jako ptáky. Strhám je z vašich rukou a duše, které lovíte jako ptáky, pustím. A vaše kukly vám strhnu a svůj lid vám vytrhnu z rukou. Už nebudou úlovkem ve vašich rukou. I poznáte, že já jsem Hospodin.‘“

Bible zařazuje používání amuletů mezi zvyklosti pohanské magie. Současní zastánci léčivé moci krystalů ji nazývají ‚dobročinnou magií‘, známou jako ‚bílá magie‘. Okultní magie může někdy předvést senzační projevy moci. Některé takové případy jsou uvedeny i v Bibli. Například v Exodu 7,10–12: „Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraona a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraona i před jeho služebníky a ona se stala drakem. Farao však také povolal mudrce a čaroděje, a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl na zem a ony se staly draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila.“ I z dalších zázraků, které předvedli faraonovi čarodějové, je patrné, že tito lidé používali okultní praktiky, a ne pouze kouzelnické triky.

Zázraky, znamení a divy však mohou být často dílem satanovým. Bible nás na tyto projevy upozorňuje v 2. listu Tesalonickým 2,9–10: „Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.“ Tato zázračná znamení konají démonští duchové pod nařízením samotného satana a jeho služebníků. Je o nich zmínka ve Zjevení Janově 16,13–14: „A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení.“ Duchové jsou andělské bytosti. Židům 1,14: „Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě…?“

Okultní magie se praktikovala také v době prvokřesťanské církve. Jeden okultista je dokonce v Bibli pojmenován, Skutky apoštolů 8,9–13: „Jeden muž, jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid; říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni – prostí i významní – mu dychtivě naslouchali a říkali si: ‚On je ta božská moc, která se nazývá Veliká.‘ Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy.“

Šimon objevil, že Boží moc je mnohem větší než moc okultismu a že pravé uzdravení dává jedině Bůh. Krásně to vyjádřil ve své písni král David, Žalm 103,2–4 (SNC): Dobrořeč, má duše, Hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechna tvá provinění a léčí také všechny tvoje nemoci. On vykupuje ze zkázy tvůj život, korunuje tě milosrdenstvím a mnohým slitováním.“

V rané církvi v Efezu byli zástupci okultní magie získáni apoštolem Pavlem pro evangelium. Byli obráceni a hned tato zničili své okultní knihy. Tuto zprávu Bible podává ve Skutcích apoštolů 19,17–19: „To se rozhlásilo mezi všemi Židy i pohany, kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných.“

Při druhém příchodu Ježíše Krista bude okultistům znemožněno vejít do slavného nového Jeruzaléma. Jasně se o tom zmiňuje prorocká kniha Zjevení Janovo 22,14–15: „Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.“

Ti, kdo se zaobírají okultními praktikami, promarní dědictví věčného života a nakonec tragicky zjistí, že jsou odsouzeni k druhé smrti, z níž není návratu. Na konci Bible, ve Zjevení Janově 21,2.7–8, je psáno: „A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“