Home / Časté otázky / Náboženství / Vánoční stromek: Není o tom v Bibli nějaká zmínka?

Vánoční stromek: Není o tom v Bibli nějaká zmínka?

Mnoho lidí si mylně vykládá smysl slov u Jeremiáše 10,1–5. Ve verších 3 a 4 je psáno: „To, čím se řídí národy, je pouhý přelud, dřevo poražené v lese, výrobek přitesaný řemeslnou rukou. Krášlí jej stříbrem a zlatem, hřebíky a kladivy upevňují, aby to nebylo vratké.“

Tato pasáž se vztahuje k výrobě vyřezávaných nebo tesaných postaviček z kmene stromu, jak je to popsáno ve verši 5: „Jsou jako strašák v okurkovém poli. Nemluví, musí se nosit, sami neudělají ani krok. Nebojte se jich, nemohou udělat nic zlého ani dobrého.“

O několik veršů dále jsou v této kapitole postaveni falešní bůžkové do protikladu k pravému Bohu – Stvořiteli (viz verše 9–11). Bůžkové nemají žádnou moc, a proto zaniknou (viz verše 14 a 15).

O tomto pohanském zvyku vyrábění postaviček z kmene stromu je také napsáno u Izajáše 40,19.20 a 44,14–17. Oba proroci, Izajáš i Jeremjáš, vyjadřují, že je naprosto zbytečné a nesmyslné vyrábět a klanět se modlám.

V těchto starozákonních knihách ani nikde jinde v Bibli tedy zmínky o vánočním stromku nejsou.