Home / Biblická témata / Náboženství

Náboženství

Pravé náboženství vychází z upřímného srdce. Hospodin se v Bibli obrací i k těm, kteří upřímnost zaměnili za naučené jednání, a v dalších verších odkrývá jejich úděl. Izajáš 29,13: „Panovník praví: ‚Tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto ... zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných.‘“

Pravé náboženství je soustředěno na Ježíše. Když známe Ježíše Krista, nemusíme zkoumat jiná náboženství, kulty nebo nebiblické filozofie, jako to dělali věřící v Kolosech, Koloským 2,8: „Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.“

Pravé náboženství s sebou nese duchovní ovoce. Bible v evangeliu podle Matouše 21,43 upozorňuje: „Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

Pravé náboženství, to je pracovat pro druhé a zůstat věrný Pánu Bohu. Tak nás to učí Bible v Listu Jakubově 1,27: „Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.“