Home / Piibli teemad / Religioon

Religioon

Piibel on allikas, mis võib meile õpetada õiget religiooni. Võime lugeda Pauluse 2. kirjast Timoteosele 3:15–17: „… kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.“

Tõeline religioon on palju enamat kui vaid see, mida sa ütled ja teed, see on miski, mis on sügaval südames. Jesaja 29:13 kirjutatakse nii: „Ja Issand ütleb: Kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk.“

Religioon ehk usk tuleb rajada Kristusele, mitte inimlikele filosoofiatele, traditsioonidele või ideedele. Võime lugeda Pauluse 2. kirjast koloslastele 2:8: „Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuseõpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele, ja mitte Kristusele.“

Kuidas võiksin vahet teha õigel ja valedel religioonidel? Selle kohta loeme Matteuse evangeeliumi 7:16–18: „Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt? Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja.“

Milline näeb välja tõeline ja õige usk? Jaakobuse kirja 1:27 vastab sellele nii: „Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata.“

Tõeline religioon on miski, mis teeb armu kaudu tööd inimese südames, seejärel voolab südamest välja heade tegude näol. Jaakobuse kirja 2:17–18 kirjutatakse: „Nõnda on ka usuga: kui sel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. Aga mõni võib öelda: „Sinul on usk, aga minul on teod.” Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega.“

Tõeline kristlus paneb kristlased Jeesusele kuuletuma, sest neid motiveerib armastus tema vastu. Nad teavad, et Jeesus juba armastab neid, nad ei pea seda armastust kuidagi välja teenima. Loeme Johannese evangeeliumi 14:15: „Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!“

Kas Kristuse järelkäijad peaksid tingimata olema seotud organiseeritud religiooniga? Siin on mõned punktid, mis võiksid anda mõtteainet.

Jeesus pühitses hingamispäeva teiste keskel sünagoogis olles. Loeme Luuka evangeeliumi 4:16: „Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi.“

Jeesus pani aluse kristlikule kogudusele. Võime lugeda Matteuse evangeeliumi 16:18: „Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.“

Jeesus andis oma jüngritele korralduse anda teistele edasi tema õpetusi. Matteuse evangeeliumi 28:19–20 leiame Jeesuse korralduse: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“

Kui oleme Jumalaga tihedas ühenduses, mõjutab meie usk kõiki meie tegusid, ükskõik kui suured või väikesed need on, nii kirikuseinte vahel kui neist väljaspool. Loeme Matteuse evangeeliumi 23:23: „Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa Seadusest – õigluse ja halastuse ja ustavuse! Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale!“

Vaiksed mõtisklused, paastumine ja palve suunavad tõelises religioonis teisi inimesi päästma. Loeme Jesaja 58:6–7: „Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked? Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest?“

Tõeline religioon püsib püsti armastusel Jumala ja teiste inimeste vastu. Matteuse evangeeliumi 22:37–40 on kirjas: „Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.”“

Kas ma võin oma usku praktiseerida vaid üksinda, ilma kogudusse kuulumata? Kui meid on ristitud ühe Vaimuga, on meid ristitud ühte kogudusse või ihusse. Loeme Pauluse 1. kirjast korintlastele 12:13: „Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga.“

Teiste inimeste armastamine tähendab, et peame päriselt teiste läheduses olema. Inimeste armastamine saab maailma lõpu liginedes järjest olulisemaks. Loeme Heebrea kirja 10:24–25: „Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.“

Kristuse armastus on tõelise religiooni märgiks. Johannese evangeeliumi 13:34–35 on kirjas: „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.“

Tõelise religiooni vaimsus peab jõudma kõikide inimesteni ja seejärel on maailm valmis oma lõpule vastu minema. Matteuse evangeeliumi 24:14 sedastab: „Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“

Esita eestpalvesoov
Kas Sul on palvesoov? Esita oma soov ja meie palvemeeskond palvetab Sinu eest.