Home / Časté otázky / Druhý Ježíšův příchod / Vytržení: Co učí Bible o tajném vytržení?

Vytržení: Co učí Bible o tajném vytržení?

V Bibli se tento výraz nevyskytuje, ale často se používá v souvislosti s druhým příchodem Ježíše Krista. Abychom si objasnili, co ono „vytržení“ znamená, podíváme se nejprve do Bible na některé verše popisující Kristův návrat.

 1. Jan 14,1–3. Ježíš slíbil, že se vrátí.
 2. Skutky apoštolů 1,9–11. Andělé potvrdili jeho slib a dosvědčili jeho věrohodnost.
 3. Zjevení Janovo 1,7. Ježíšův příchod uvidí každý člověk na této planetě.
 4. Matouš 24,27. Jeho návrat bude vypadat jako zářící blesk napříč oblohou.
 5. 1. Tesalonickým 4,16–17. Tuto událost nebude možné přeslechnout. Bude to slyšitelná událost. Spravedliví mrtví budou vzkříšeni a spolu se spravedlivými živými budou vzati do nebe.
 6. 1. Korintským 15,51–54. Bůh své lidi obleče v nesmrtelnost.
 7. Matouš 16,27. Jeho návrat bude slavnou událostí. Kristus přijde, aby všem lidem odplatil za jejich činy.
 8. Zjevení Janovo 6, 14–17. Bezbožní se budou děsit jeho příchodu a prosit, aby na ně raději padly skály.
 9. Matouš 13,37–43. Zlí budou z jeho království vyčištěni ohněm a spravedliví budou spaseni pro věčnost.
 10. Izajáš 25,9. Spravedliví se budou radovat, když jej uvidí přicházet na tuto zem. Nadšeně zvolají: „Hle, to je náš Bůh.“
 11. Zjevení Janovo 19,11–16. Stejně tak, jako je Kristus Králem všech králů, jenž vede nebeské zástupy, i k nám se vrátí s mocí a slávou jako vítězoslavný Pán.
 12. Titovi 2,13. Jeho příchod je nazýván „Blaženou nadějí“ ztraceného lidstva.
 13. Zjevení Janovo 22,11–12; 17–20. V těchto verších je Ježíšovo závěrečné pozvání k přípravě na Jeho blízký příchod.

Možná někdo z vás věří tomu, že Ježíš přijde tajně. Jak chápat verš u Matouše 24,40, kde je psáno, že „tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán“?

Bible se na mnoha místech zmiňuje o tom, že Ježíšův příchod nebude tajnou událostí. (Zjevení Janovo 1,7; Žalm 50,3; 1. Tesalonickým 4,16–17; Matouš 24,27) Když Bible mluví o těch, co budou zanecháni, není řečeno, že zůstanou živí a na této zemi. Rozšířená pasáž v Lukášově evangeliu 17,26–37 popisuje tuto událost detailněji. Začíná vzpomínkou na potopu: Za dnů Noeho byly dvě skupiny lidí, „jedni vzati“ (zachráněni) a „druzí zanecháni“ (zničeni potopou). Za dnů Lota se obyvatelé Sodomy také dělili na dvě skupiny, jedni byli vzati z města a zachráněni, druzí zanecháni ve městě a zahubeni ohněm. Podobně tomu bude ve chvíli, kdy přijde Ježíš. (Lukáš 17,30–37) Jedna skupina bude vzata do nebe a druhá skupina bude zničena. V Lukáši 17,37 se objevuje otázka: „Kde to bude, Pane?“ Ježíš na ni nepřímo odpovídá: „Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“ Skutečnost, že při druhém příchodu Ježíše budou zlí zničeni, je vysvětlena i ve Zjevení Janově 19,11–18, 2. Tesalonickým 1,7–9 a 2,8.

Neučí snad Bible, že Ježíš přijde jako zloděj? (1. Tesalonickým 5,2)

Když Bible přirovnává Ježíšův příchod k příchodu zloděje, vystihuje tím nečekaný okamžik, ve kterém k této události dojde, ne způsob jeho příchodu. Přichází rychle jako zloděj, nečekaně jako zloděj, ale ve vznešené nádheře jako blesk v triumfální slávě. (Matouš 24,42–44; 1. Tesalonickým 5,1–5; Matouš 24,27)

Budou Boží lidé žít v době velkého soužení, nebo budou vytrženi před tím soužením?

Zkušenosti dávného Izraele jsou předobrazem toho, jak se Bůh postará o svůj lid v závěrečné době. Tak jako byli Izraelité po pohromách vysvobozeni z Egyptského otroctví, bude i Boží církev při posledních dějinných událostech ochráněna a bude vysvobozena z rukou utlačovatele. (1. Korintským 10,11; Žalm 91,46) V knize Daniel je zapsán příběh tří mládenců, kteří se i přes hrozbu smrti odmítli poklonit před sochou babylonského krále. Byli uvrženi do ohnivé pece. Bůh je však v těchto plamenech zázračně chránil, takže se jim nic nestalo. Jejich víra byla vystavena plamenům, ale Bůh nedopustil, aby někdo jeho věrným ublížil. (Daniel 3,16–28) Ve zjevení Janově 16,15 je psáno, že po pohromách Pán přijde jako zloděj. Jak by tedy mohl přijít dříve, než se všechny ty události stanou? Ve Zjevení Janově 15,8 je napsáno: „Nikdo nemohl vstoupit do svatyně (nebeské), dokud se nedokoná sedmero pohrom.“ 2. Tesalonickým 2,1–3.8 jasně říká, že člověk zatracení (antikrist) se zjeví před tím, než přijde Ježíš, a bude zničen Jeho slavným příchodem.

Učí Bible něco o sedmiletém soužení, během něhož se ukáže, kdo má být zatracen a kdo spasen?

Ježíšova podobenství jasně ukazují, že Kristův druhý příchod je zásadní událostí, při níž muži i ženy budou buď zachráněni, nebo ztraceni. Nikde se nemluví o žádném sedmiletém období určeném k přehodnocení našich životů. Naopak, Bible učí, že „nyní je den spasení“ (2. Korintským 6,2). U Matouše 13,30 obojí, pšenice i plevel (spravedliví i zlí), rostou spolu až do žně. Spravedliví budou zachráněni a nespravedliví zatraceni. V podobenství o nevěrném služebníku také není zmínka o nějaké druhé šanci. Nevěrní budou ztraceni, když se Pán domu nečekaně vrátí. (Matouš 24,44–51) V podobenství a ovcích a kozlech jsou také muži i ženy při Ježíšově návratu buď zachráněni, nebo zatraceni. (Matouš 25,31–46)