Home / Biblická témata / Druhý Ježíšův příchod

Druhý Ježíšův příchod

Ježíš slíbil svým učedníkům, že se znovu vrátí. V Bibli máme toto zaslíbení napsáno v evangeliu podle Jana 14,1–3: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“

Zprávu o tom, že se Ježíš zase vrátí, přišli dotvrdit i andělé. Je to doloženo v Bibli, Skutky apoštolů 1,10.11: „A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: ‚Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.‘“

Zajímá vás, jak bude jeho návrat vypadat? Jedno z míst Bible, kde je Ježíšův příchod popsán, je u Lukáše 21,27: „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“

Kolik lidí uvidí jeho příchod? Zjevení Janovo 1,7: „Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.“

Co uvidíme a uslyšíme ve chvíli, kdy bude přicházet? Podrobně o tom píše apoštol Pavel v Bibli, 1. Tesalonickým 4,16.17: „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“

Jeho příchod nikdo nebude moci přehlédnout. V evangeliu podle Matouše 24,27 čteme: „Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“

Ježíš nás však varuje, abychom neuvěřili podvodníkům, kteří se pokusí jeho příchod napodobit. Čteme o tom v Bibli, Matouš 24,23–27 (SNC): „Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je‘, nevěřte. Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené. Pamatujte na tato má varování. A tak když vám budou říkat, že Kristus už je zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit. Skutečný příchod Syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu.“

Zná někdo přesný čas Kristova příchodu? Bible odpovídá v evangeliu podle Matouše 24,36: „O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.“

Ježíš nás vybízí k bdělosti, abychom touto velkou událostí nebyli překvapeni. V Bibli jsou jeho slova zaznamenána v evangeliu podle Lukáše 21,34–36: „Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

Proč Ježíšův druhý příchod trvá tak dlouho? V Bibli se dočítáme, že se tak děje z Boží lásky k nám, 2. list Petrův 3,8.9: „Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“

Bůh nám pomáhá, abychom během čekání na Ježíšův návrat uměli žít podle jeho vůle, těšili se na něj a dokázali konat dobro. V Bibli, Titovi 2,11–14 (SNC), čteme: „On ukázal, že miluje všechny lidi a chce je zachránit. To nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a tělesných choutek a žili své dny moudře, spravedlivě a v úctě před Bohem. Před námi přece leží věčná radost; vždyť očekáváme, že se ukáže ve své slávě náš veliký Bůh a Zachránce, Ježíš Kristus. On se za nás obětoval, abychom už nepodléhali moci hříchu a stali se jeho lidem, nadšeným pro vše dobré.“

V jakém stavu bude svět, když se Ježíš vrátí? V Bibli, Matouš 24,37–39, je připodobněn době před potopou: „Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.“

Kristův příchod bude pro všechny chvílí odplaty. V Bibli, Matouš 16,27, je psáno: „Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Jaký je důvod Ježíšova návratu? Bible o něm hovoří v listu Židům 9,28: „ Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.“

Při Ježíšově druhém příchodu naplno zažijeme skutečnost našeho spasení. Máme-li víru v Krista, jsme a budeme spaseni. 1. Korintským 1,7–9 (SNC): Zbývá jen jedno: s touhou vyhlížet návrat našeho Pána, Ježíše Krista. On vám dá také sílu vydržet až do konce, takže se toho dne určitě dočkáte bez úhony. Vždyť ke společenství s Kristem nás přece povolal sám Bůh – můžeme snad mít lepší záruku?“

Featured
...Scripture, Salvation, Sanctuary, Sabbath, Second Coming, State of the Dead, and the Spirit of Prophecy.
Jen díky Ježíšově oběti nám Bůh nabízí spasení. Dokládá to mnoho veršů z Bible, např.
It’s important to remember that Lucifer had challenged the fairness of God’s government. He had told lies about God. The idea of telling a lie had never entered the minds of the angels.