Home / Piibli teemad / Jeesuse teine tulemine

Jeesuse teine tulemine

Jeesus tuleb teist korda maa peale. Ta lubas oma jüngritele, et tuleb kunagi siia tagasi. Loeme Johannese evangeeliumi 14:1–3: „Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.“

Vaata artiklis käsitletavaid teemasid:

Millal Jeesus tagasi tuleb?

Jeesuse tagasitulek ei ole kaugel. Samas ei tea keegi täpselt, millal see sündmus toimub. Markuse evangeeliumi 13:32 võime lugeda: „Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi.“ Huvitaval kombel küsisid Jeesuse jüngrid just selle küsimuse, enne kui Jeesus taevasse läks. Jeesus vastas neile, et neil ei ole oluline teada täpset aega, see on miski, mis on teada üksnes Jumalale. Niisiis võib Jeesus tagasi tulla homme, järgmisel kuul, järgmisel aastal või saja aasta pärast. Nii et mida see kõik sinu ja minu jaoks tähendab? See tähendab seda, et me peame selleks sündmuseks igal hetkel valmis olema. Peame olema valvel ja keskenduma Jeesusele, sest kurat püüab teha kõik, et inimeste tähelepanu Jeesuse tuleku märkidelt ja nende mõistmiselt kõrvale juhtida.

Miks tagasitulek Jeesusel nii kaua aega võtab?

Jeesus ootab kannatlikult, et tagasi tulla, sest ta on soovinud anda inimestele nii palju aega kui võimalik, et teda tundma õppida ja talle järgneda. Jeesus tahab, et võimalikult paljud parandaksid meelt ja jõuaksid koos temaga taevasse. Peetruse 2. kirja 3:8–9 kirjeldatakse seda nii: „Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.“

Jeesuse tagasituleku hoiatused?

On ringlemas palju segaseid ebapiibellikke teooriaid Jeesuse tagasituleku kohta. Kas ta tuleb tagasi vaimselt või ainult mõnede valitute jaoks? Kas Jeesuse tagasitulekut on näha vaid mõnes kindlas kohas? Kas Jeesus ilmub kusagil kõrbes? Jeesus ise hoiatas levivate pettuste eest. Matteuse evangeeliumi 24:4–5 hoiatab Jeesus usklikke, et neid ei eksitaks inimesed, kes tulevad tema nimel ja väidavad, et nad ongi Kristus. Niisiis on meie ainsaks turvatagatiseks see, kui pöörduma vastuste saamiseks ainult Piibli poole.

Kas Jeesuse tuleb tagasi salaja?

King Of Kings

Paljud juurdlevad selle üle, kui suur hulk inimesi Jeesuse tagasitulekut näevad. Kuid Kristuse tagasitulek saab olema särav, vali ja imeline. See on sündmus, mida ei saa varjata, iga viimane kui inimene siin maailmas näeb Jeesuse tulekut. Ta tuleb tagasi ihulikult ja tõeliselt. Loeme Johannese ilmutuse 1:7: „Ennäe, ta tuleb pilvedega ja iga silm saab teda näha.“ Ei ole mitte kedagi, kes saaks tema tagasituleku osas teadmatuses olla. Jeesus ise kirjeldab oma tuleku üksikasju. Matteuse evangeeliumi 24:27 kinnitab ta, et tema tagasitulek saab olema särav nagu välk, mis lööb kogu taeva idast läände helendama. Sama peatüki salmides 30 ja 31 kirjeldatakse Jeesuse tulekut suures väes ja aus, mida saadab vali pasunaheli, mis äratab õiged surnuist ning kogub nad igast maa nurgast kokku.

Kuidas peaksime Jeesuse tagasituleku ootuses elama?

Kristlased peaksid olema alati valvel, hoides oma silmad lahti ning palvetades kuni Issanda päevani. Võime lugeda Luuka evangeeliumi 2:34–36: „Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt otsekui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad! Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja ees!“

Kuidas Jeesus tagasi tuleb?

Teame, et Jeesuse tagasitulek saab olema tõeline sündmus, samasugune nagu oli tema taevasseminek. Apostlite tegude 1:9–11 kirjeldab Jeesuse taevasseminekut nii: „Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”“

Kas inglid tulevad tagasi koos Jeesusega?

Piiblis kirjeldatakse seda, kuidas inglid tulevad koos Jeesusega selleks, et koguda kokku kõik ustavad inimesed, kes on surnud usus ja kes on nüüd üles äratatud. (Matteuse evangeeliumi 16:27; 24:31; 25:31)

Mis saab ustavatest inimestest Jeesuse tulekul?

Jeesus tulekul äratatakse kõik Jeesusele ustavad inimesed, kes on kunagi surnud, ja nad tõmmatakse üles õhku Jeesusele vastu koos elavate ustavatega. Loeme Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 4:16–17: „Sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga.“

Kas õelad hukkuvad Jeesuse tagasitulekul?

Kui Jeesus tuleb maa peale tagasi, siis õelad, kes on sellel ajal elus, paluvad mägesid ja kaljusid, et need nende peale langeksid, sest nad ei suuda Kristust näha ega talle otsa vaadata (Johannese ilmutuse 6:15–17). Õelad hävitatakse, sest nad ei ole Jumalale kuuletunud ega uskunud Issanda Jeesuse Kristuse rõõmusõnumit (Pauluse 2. kiri tessalooniklastele 1:7–10).

Millal saame surematud ihud?

Jeesuse tagasituleku hetkel viimse pasunahäälega muudetakse päästetute surelikud ihud ning nad saavad surematud ihud. Pauluse 1. kirjas korintlastele 15:52–53 on kirjas: „Äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena, ning meid muudetakse. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega.“

Miks Jeesus tagasi tuleb?

Jesus Welcomes

Piiblis on kirjas, et Jeesus tuleb tagasi selleks, et anda kõigile inimestele nende tasu ja võtta oma ustavad järelkäijad endaga taevasse (Johannese ilmutuse 22:12). Samuti on Matteuse evangeeliumi 25:34 kirjutatud nii: „Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!““

Jeesus soovib sinuga aega veeta rohkem kui midagi muud. Ta kutsub sind endaga taevasse, et võiksid seal nautida igavikku, kus ei ole enam pisaraid, valu ega kannatust. Mis võiks sind sellise kutse vastuvõtmisest tagasi hoida? Mis takistab sul panna ta oma elus esikohale? Mis võiks olla veelgi tähtsam kui öelda: „Tahan oma elu kujundada Jeesuse elu järgi ning elada koos temaga igavesti.“

Esiletõstetud
Pauluse kirjas galaatlastele 5:22–23 on nimetatud vaimu vilja, milleks on järgnevad omadused või anded: armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus.
Jeesuse ehk elava Sõna kaudu me elame ja oleme. Võime selle kohta lugeda Johannese evangeeliumi 1:1–4: „Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
Oluline on meeles pidada, et Lutsifer oli Jumala valitsuse õigluse kahtluse alla seadnud, ta esitas Jumalale väljakutse. Ta oli rääkinud Jumala kohta valesid.
Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.