Home / Biblická témata / Věrnost

Věrnost

Spolehlivost je součástí Božího charakteru. Je to doloženo v Bibli, Žalm 33,4: “Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.” Židům 13,5: “…Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘”

Křesťané se mohou za každých podmínek spolehnout na život v pravdě. V Bibli, Efezským 4,15.16, je napsáno: “Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.”

Věrným je zaslíbeno spasení. Ježíš o něm hovoří v Matoušově evangeliu 10,22: “Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.”

Bůh očekává, že jeho služebníci budou věrní a spolehliví. V Matoušově evangeliu 24,45–47 Ježíš řekl: “Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.”

Bůh nám pomůže, abychom vždy dostáli věrnosti, a to i za cenu smrti. Bible nám ve Zjevení 2,10 dodává odvahu: “Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.