Home / Biblická témata / Znamení Ježíšova příchodu

Znamení Ježíšova příchodu

Lidé, kteří nejsou křesťané, mají problém uvěřit tomu, že žijeme na konci dějin této planety. O nich se píše v Bibli, 2. list Petrův 3,3.4: „Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: ‚Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.‘“

Jedním ze znamení konce je příchod antikrista, falešného učitele, který předstírá, že je křesťan, avšak odloudí slabší jedince od Krista. V Bibli o něm čteme např. v 1. listu Janově 2,18: „Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.“

Řekl Ježíš, kdy přijde konec? Čteme o tom v evangeliu podle Matouše 24,14: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“

V poslední době se objeví lidé, kteří se budou vydávat za Krista a budou se snažit svést ostatní. Ježíš nás v Bibli před těmito lidmi předem varoval, Matouš 24,23.24 (SNC): „Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je‘, nevěřte. Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené.“

Na slunci, na měsíci a hvězdách se objeví zvláštní znamení. Čtěme dále 24. kapitolu evangelia podle Matouše, 29.30 (SNC): „A hned po tom velkém utrpení se zatmí slunce a měsíc a nastane neobvyklý pohyb nebeských těles. Pak se objeví poslední signály mého příchodu na obloze. Všichni lidé budou zděšeni a uvidí mne přicházet s mocí a velkou slávou.“

V Bibli je přesně popsána i morálka společnosti žijící v době konce, 2. Timoteovi 3,1–5: „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“

Dalším znamením je nárůst poznání a cestování. Je to předpověděno již ve starozákonní knize Daniel 12,4: „A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.“

Bible se zmiňuje i o dalších znameních, které budou ukazovat, že se blíží konec tohoto světa, Lukáš 21,25.26 (SNC): „Na konci času vyměřeného lidstvu se objeví na slunci, měsíci i hvězdách zvláštní úkazy. Lidé na zemi budou prožívat velikou úzkost a události se na ně budou valit jako vzedmuté moře. Smrtelný strach zachvátí celý svět. I stálost řádů ve vesmíru bude narušena.“

Je zvláštní, že jedním ze znamení jsou řeči o pokoji a bezpečí, přestože svět bude žít ve strachu. V Bibli o tom čteme v 1. Tesalonickým 5,1–3 (SNC): „Kdy se to má stát? …vždyť sami dobře víte, že to nikdo nezná. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. Až si lidé budou říkat ‚všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí‘, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadávají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová.“

Co mají lidé dělat, až zpozorují, že se tyto věci dějí? Bible nás slovy Ježíše nabádá, Matouš 24,42–44: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“