Home / Biblijos Temos / Antikristas

Antikristas

Dievas teigia, kad žmonės gyvena “paskutiniaisiais laikais”, paskutiniojoje eroje, paskutiniojoje malonėje, paskutiniajame žemės istorijos laikotarpyje. Kas yra Antikristas? Žr. Biblijoje: Jono pirmas laiškas 2, 18. „Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė. Kaip esate girdėję, ateis Antikristas; taigi dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog atėjo valanda paskutinė.“

Graikų kalbos žodis “antikristas” gali turėti dvi reikšmes. Jis gali reikšti “prieš Kristų” ta prasme, kad kažkoks žmogus ar jėga priešinasi Kristaus darbui. Arba šis žodis gali reikšti “vietoje Kristaus” ir ženklinti žmogų ar jėgą, kuri “užima Kristaus vietą” arba “apsimeta Kristumi”. Dievas sako, jog be ypatingojo Antikristo ankstyvosios bažnyčios laikais jau egzistavo ir daugelis kitų antikristų. Žr. Biblijoje: Jono pirmas laiškas 2, 19 ir 26. „Jie yra išėję iš mūsų, tačiau nebuvo mūsiškiai. Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai, jie būtų likę su mumis. Bet turėjo paaiškėti, jog ne visi yra mūsiškiai.” “Aš tai parašiau apie tuos, kurie norėtų jus suklaidinti.“

Pagal Dievo Žodį, antikristai yra tie, kurie apsimeta krikščionimis, bet yra atsiskyrę nuo tikrų tikinčiųjų kūno. Tai melagiai, neigiantys, kad Jėzus yra Mesijas. Žr. Biblijoje: Jono pirmas laiškas 2, 22; „Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Jėzų esant Mesiją? Tasai yra Antikristas, kuris neigia Tėvą ir Sūnų.“ Jono antras laiškas 7. „Po pasaulį pasklido daug suvedžiotojų, kurie nepripažįsta, kad Jėzus Kristus yra atėjęs kūne. O toks žmogus yra apgavikas ir antikristas.“

Antikristai nėra ateistai. Tai ir ne pagonys, kariaujantys su Jėzumi. Tai individai, kurie skelbia Evangeliją, tačiau netikrą evangeliją. Ši evangelija “kitokia”. Žr. Biblijoje: Antras laiškas korintiečiams 11, 4. 13-15. „Mat jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, negu mes paskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasią, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, tai jūs ramiausiai tatai pakenčiate.” “Juk tokie yra anie netikri apaštalai, klastingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais. Ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba apsimesti šviesos angelu. Tad nieko ypatinga, jei ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus toks, kokie jų darbai.“

Jėzus perspėjo Bažnyčią apie šių apsimetusių pranašų apgavystes. Žr. Biblijoje: Evangelija pagal Matą 7, 15. 21-23. „Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai.” “Ne kiekvienas, kuris Man šaukia: ‚Viešpatie, Viešpatie!‘ - įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo Mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis Man sakys, tai dienai atėjus: ‚Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!‘ Tuomet jiems pareikšiu: ‚Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo Manęs, nedorėliai!‘“

Be to, Jėzus perspėjo, kad laikotarpiu, vedančiu prie Jo antrojo atėjimo Bažnyčios gyvavimo pabaigoje, antikristai mėgins apsimesti Juo ir prisistatinės sugrįžusiu Mesiju. Žr. Biblijoje: Evangelija pagal Matą 24, 4-5. 24-26. „Jėzus jiems atsakė: "Žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengę Mano vardu ir sakys: ‚Aš Mesijas!‘ - ir daugelį suklaidins.” “Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Štai jus apie tai iš anksto įspėjau! Tad jeigu jums sakytų: ‚Štai Jis tyruose!‘ - neikite: ‚Štai Jis namų gilumoje!‘ - netikėkite.“

Prieš pat Jėzaus antrojo atėjimo dieną apsireikš didysis ir paskutinysis Antikristas – tas, kuris “turi ateiti”. Žr. Biblijoje: Antras laiškas tesalonikiečiams 2, 3-4. „Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar ir šventenybės, ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu.“

Kas nutiks šiam Antikristui ir kaip mes jį pažinsime? Žr. Biblijoje: Antras laiškas tesalonikiečiams 2, 8-10. „Tada jau apsireikš Nedorėlis, o Viešpats Jėzus sunaikins jį Savo burnos kvėpimu ir sutriuškins Savo didingu atėjimu. Ano Nedorėlio atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, ženklai ir netikri stebuklai ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražūtį už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi.“