Home / Biblická témata / Antichrist

Antichrist

Bůh nám dává najevo, že lidstvo žije v poslední době, v poslední epoše, v poslední etapě historie Země. Jakou roli v tomto čase hraje Antikrist? Odpověď nalézáme v Bibli, v 1. listu Janově 2,18: “Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.”

Původní řecké slovo antikrist může znamenat ‘proti Kristu’: vztahuje se tedy na nějakou osobu nebo sílu, která oponuje Kristovu dílu. Druhý význam tohoto slova může být ‘na místo Krista’: označuje osobu nebo sílu, která ‘zaujímá místo Kristovo’ nebo je ‘náhražkou Krista’. Bůh říká, že kromě zvláštního Antikrista, jehož příchod se očekává, existovalo již v době prvokřesťanské církve mnoho jiných antikristů. Mluví se o nich v Bibli, v 1. listu Janově 2,19.26: “Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi … Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou.”

Antikristové byli podle Božího slova falešní křesťané, kteří se oddělili od společenství pravých věřících. Byli to lháři, kteří zavrhli Ježíšovo mesiášství. Je o tom psáno v Bibli, v 1. listu Janově 2,22: “Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.” A také v 2. listu Janově 1:7: “Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.”

Antikristové nejsou ateisté. Nejsou to pohané, kteří by osnovali válku proti Ježíši. Jsou to jednotlivci, kteří kážou evangelium, toto evangelium však není opravdové. Je to ‘jiné evangelium’. V Bibli jsou zmíněni v 2. Korintským 11,4.13–15: “Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte! … Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti.”

Ježíš upozorňoval církev na podvodnou práci těchto falešných proroků. Je to zapsáno v Matoušově evangeliu 7,15.21–23: “Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci … Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´ A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.´”

Ježíš též upozorňoval na to, že v době před Jeho druhým příchodem, v posledním období církve, se Ho budou antikristové všemožně pokoušet zosobnit, prohlašujíce se za navráceného Mesiáše. Je to zapsáno v Matoušově evangeliu 24,4.5.24–26: “Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat `já jsem Mesiáš´ a svedou mnohé … Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už předem. Když vám řeknou: `Hle, je na poušti´, nevycházejte! `Hle, v tajných úkrytech´, nevěřte tomu!”

Před druhým příchodem Ježíše Krista dojde k prohlášení velkého a posledního Antikrista, toho Antikrista, který ‘má přijít’. Bible v 2. Tesalonickým 2,3.4 varuje: “Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane (druhý příchod Ježíše – pozn. redakce), dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.”

Co se stane tomuto Antikristovi a jak jej rozpoznáme? Odpověď je v Bibli, v 2. Tesalonickým 2,8–10: “A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.”