Home / Bibelemner / Overgivelse

Overgivelse

Gud ønsker helhjertet overgivelse, ikke dyreofringer. Det står i Bibelen, Salmene 50,13-15. ”Tror du jeg eter kjøttet av okser og drikker blodet av bukker? Bær ditt takkoffer fram for Gud, hold ditt løfte til Den Høyeste! Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.”

Gud ønsker at vi skal leve for ham og stille alt vi eier til disposisjon for hans sak. Det står i Bibelen, Matteus 19,21. ”Jesus svarte: ”Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!””

Gud setter pris på at vi er gavmilde og oppofrende, for det viser at vi er takknemlige for hans nåde. Det står i Bibelen, Romerne 12,1. ”Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.”

Gud er glad for at vi priser ham, og han tar imot vår pris som et offer. Det står i Bibelen, Hebreerne 13,15-16. ”La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre; for slike offer er til Guds behag.”