Home / Subiecte biblice / Păcatul

Păcatul

Ce este păcatul? Este călcarea Legii lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: 1Ioan 3:4. “Oricine făptuieşte păcatul săvîrşeşte şi călcarea legii, căci păcatul este călcarea legii” (Biblia Ortodoxă, Bucureşti 1968).

1Ioan 5:17. “Orice neleguire este păcat.”

Care este Legea lui Dumnezeu? El a scris-o pe table de piatră cu însuşi degetul Său.

Este scris în Biblie: Exodul 20:3-17.

1. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pămînt, sau în apele mai de jos decît pămîntul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc neleguirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc şi Mă îndur pînă la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

3. Să nu ei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

4. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: deaceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

6. Să nu ucizi.

7. Să nu preacurveşti.

8. Să nu furi.

9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.”

Principiul de bază al Legii lui Dumnezeu este cuprins într-un singur cuvînt - iubire.

Este scris în Biblie: Matei 22:37-40. “Isus i-a răspuns: “Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” “Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată legea şi Proorocii.”

Păcatul porneşte din lăuntru, din inimă.

Este scris în Biblie: Marcu 7:20-23. “Apoi a continuat: “Ceacee iese din om - aceea îl întinează. Căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, imoralitatea sexuală, furtul, omorul, adulterul, lăcomia, răutatea, înşelăciunea, desfrâul, invidia, aroganţa şi nebunia. Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe om să fie necurat'.” (NT pe înţelesul tuturor).

Nimeni nu e mai bun decât altul - noi toţi păcătuim.

Este scris în Biblie: Romani 3:9-10. “Bine, bine, atunci suntem noi Evreii cu ceva mai buni decît alţii? Nu, cu nimic, căci am arătat deja că toţi oamenii, fără deosebire, evrei sau ne-evrei, sunt păcătoşi. După cum spun Scripturile: “Nimeni nu e bun - cât e lumea de mare nu găseşti un singur nevinovat” (NT pe înţelesul tuturor).

Fără Isus, consecinţa păcatului nostru e moartea.

Este scris în Biblie: Romani 6:23. “Findcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică prin Isus Cristos, Domnul nostru.” (NT pe înţelesul tuturor).

Ce pot face când nu ştiu sigur care sunt toate păcatele mele?

Este scris în Biblie: Psalmul 139:23-24. “Cercetează-mă Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!”

Mărturiseşte-ţi păcatul lui Dumnezeu şi primeşte iertarea.

Este scris în Biblie: 1Ioan 1:9. “Dăcă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice neleguire.”

Oare orice păcat este de ne iertat?

Este scris în Biblie: Luca 12:10. “Şi orişicui va vorbi împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar oricui va huli împotriva Duhului Sfînt, nu i se va ierta.”

Spre a arăta renunţarea la păcat, noi trebuie să fim botezaţi.

Este scris în Biblie: Luca 3:3. “Atunci Ioan a pornit să cutreiere din loc în loc, pe ambele maluri ale râului Iordan, predicând oamenilor botezul spre a fi iertaţi de păcatele lor” (NT pe înţelesul tuturor).

Ce poţi face dacă îţi dai seama că eşti un păcătos fără speranţă?

1. Recunoaşte-ţi păcatul.

Este scris în Biblie: Psalmul 51:2-4. “Spală-mă cu desăvîrşire de neleguirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădelegile şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.

2. Cere iertare pentru păcatul tău.

Este scris în Biblie: Psalmul 51:7-12. “Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie şi bucurie şi oasele, pe car le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate neleguirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!”

3. Crede că Dumnezeu te-a iertat cu adevărat şi încetează să te simţi vinovat.

Este scris în Biblie: Psalmul 32:1-6. “Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ţine în seamă Domnul neleguirea şi în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. Deaceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge de loc.