Home / Bibel ämnen / Andliga gåvor

Andliga gåvor

Våra andliga gåvor, även om de är olika, är alla nyttiga så att vi kan arbeta tillsammans för att tjäna Gud och varandra. Bibeln säger i Romarbrevet 12:4-5”Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Andliga gåvor kommer från Gud med ett särskilt syfte. Bibeln säger i                           1 Korinthierbrevet 12:4-7”Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

Vilka är en del av de andliga gåvorna? Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 12:8-10  Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Efesierbrevet 4:11-13 säger: Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.

Får alla kristna var och en av de andliga gåvorna ? Nej den Helige Ande avgör vilka av Andens gåvor vi skall få. Bibeln säger 1 Korinthierbrevet 12:11   Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.  

Kärlek är den största andliga gåvan. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 13:1-3   Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.

Ju större gåvor vi har fått, desto mer förväntar Gud att vi skall använda dem till Guds verks uppbyggande. Biblen säger i Lukasevangeliet 12:48  ... Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.

Gud vill ge mer andliga gåvor åt dem som använder gåvorna. Bibeln säger i Matteusevangeliet 25:28-29  Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.