Home / Časté otázky / Okultismus / Astrologie: Je o ní v Bibli zmínka?

Astrologie: Je o ní v Bibli zmínka?

Astrologie se stává stále populárnìjší. Mnozí lidé ji považují za jistý zdroj moudrých rad, které jsou adresnì urèeny právì pro nì. Jak se Bùh vyjadøuje o tìch, kdo se chodí radit k astrologùm a berou jejich rady jako smìrodatné pro své životy? Pøeètìme si Bibli, Izajáš 47,13–15: „Zmalátnìlas pøes svá velká rozhodnutí. Jen a se postaví a zachrání tì ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvìzdy, kdo pøi novoluní uvádìjí ve známost, co by tì mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheò. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohøátí, ani oheò, u nìhož by bylo možno sedìt. Tak dopadnou ti, jimiž se zamìstnáváš, s nimiž obchoduješ už od svého mládí. Každý z nich na svých cestách zbloudí, nespatøí tì nikdo.“ V této první biblické zmínce o astrologii Bùh mluví k lidem dávného pohanského Babylona. Archeologie na Støedním východì potvrdila, že astrologie má koøeny u babylonského národa, v místech, kde je dnes Irák. Byly vykopány tabulky s klínovým písmem, jež zobrazovaly horoskopické nákresy, a podle vìdcù pocházejí nejpozdìji z 5. století pø. n. l. Astrologie je vìštecké umìní, které uèí, že vzájemné postavení slunce, Mìsíce a planet má vliv na jednotlivce a na záležitosti jejich života. Stejnì jako v dávném Babylonu, i v dnešním moderním svìtì stále vìtší poèet lidí využívá služeb astrologických poradcù. V knize Daniel je zapsána skuteèná událost ze života babylonského krále Nebúkadnesara. Tento král mìl velice znepokojivý sen a chtìl porozumìt jeho významu. Daniel 2,2 uvádí: „Král tedy rozkázal zavolat vìštce, zaklínaèe, èarodìje a hvìzdopravce, aby mu povìdìli, co se mu zdálo.“ Tito astrologové, známí také jako ‚Kaldejci‘, byli souèástí královského kruhu rádcù a ‚mudrcù‘, kteøí se zabývali vìštìním. Pùvodní slovo pro astrologii v hebrejštinì doslova znamená ‚zbožštìní nebes‘. Vìštìní je akt pøedpovídání budoucích událostí nebo zjevení tajného poznání skrze znamení a pøedzvìsti nebo jiného nadpøirozeného pùsobení. Bùh nám zakazuje zaobírat se vìštectvím. Tento pøíkaz je uveden v Bibli, Leviticus 19,26: „…nebudete se obírat hadaèstvím ani vìštìním.“ Vìštìní bylo ve starozákonní dobì mezi pohanskými národy bìžnou záležitostí. Když Izraelité vcházeli v Kenaanu do Zaslíbené zemì, Bùh je varoval, aby s tìmito vìcmi nemìli nic spoleèného. Hospodinova varovná slova jsou zapsána v Bibli, Deuteronomium 18,9.12 a 14: „Až vstoupíš do zemì, kterou ti dává Hospodin, tvùj Bùh, neuè se jednat podle ohavností onìch pronárodù … Každého, kdo èiní tyto vìci, má Hospodin v ohavnosti. Právì pro tyto ohavnosti Hospodin, tvùj Bùh, pøed tebou vyhání ony pronárody. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a vìštce, ale tobì to Hospodin, tvùj Bùh, nedovolil.“ Vìštìní je dokonce považováno za jeden ze smrtelných høíchù. V 1. knize Samuelovì 15,23 je psáno: „Vzdor je jako høíšné vìštìní a svéhlavost jako kouzla a ctìní domácích bùžkù.” O to víc nás mùže pøekvapovat, že si horoskopy našly své stálé místo i v seriózních novinách a že jsou vyhledávány miliony jinak slušných a pøemýšlivých lidí. Je to v poøádku, že lidé mají takovouto bezmyšlenkovitou zálibu v astrologii? Jak se k této celé záležitosti staví Bible? V 1. Tesalonickým 5,22 Bùh dùraznì uvádí: „Zlého se chraòte v každé podobì.“ Král Nebúkadnesar svolal mágy, vìštce a astrology, aby mu pøipomnìli, co se mu zdálo. Jak si s tímto úkolem poradili? Daniel 2,10: „Hvìzdopravci králi odpovìdìli: ‚Není na zemi èlovìka, který by dovedl sdìlit to, co král rozkázal. Nadto žádný velký a mocný král nežádal od žádného vìštce, zaklínaèe nebo hvìzdopravce takovou vìc.‘“ Babylonští astrologové nebyli schopni pomoci králi s jeho obtížným snem. Bùh však požehnal svému modlícímu se proroku Danielovi dary Ducha svatého, takže byl schopen sen králi vyložit. Èteme o tom v biblické knize Daniel 2,27–28: „Daniel králi odpovìdìl: ‚Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdìlit ani mudrci, ani zaklínaèi, ani vìštci, ani planetáøi. Ale je Bùh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidìní, která ti prošla hlavou na tvém lùžku…“ S Božím posvìcením byl Daniel schopen popsat a vyložit králùv prorocký sen. Pokud máme potøebu porozumìt nepochopitelným situacím v našich životech, bude pro nás moudøejší vyhnout se bludnému zlu astrologického vìštìní a uznat, že „na nebi je Bùh, který odhaluje tajemství“. Stejnì jako Daniel se mùžeme na modlitbì obrátit k Bohu o pomoc. V Bibli pak máme jistou oporu v jeho slovì.