Home / Časté otázky / Bible / Bible: Je inspirovaná Bohem?

Bible: Je inspirovaná Bohem?

Toto jsou důkazy o výjimečné inspiraci této knihy: proroctví, archeologie, ucelenost, přesnost a zjevení Krista.

PROROCTVÍ – Přečtěte si následující místa a porovnejte je s historií. Babylon (Izajáš 13,19–22), Týr (Ezechiel 26,3–5), Sidón (Ezechiel 28,21–23), Kýros (Izajáš 44,28; 45,1), Médo-Persie a Řecko (Daniel 8,20–21) a místo Ježíšova narození (Micheáš 5,2).

ARCHEOLOGIE – V roce 1868 byl u Dibonu v Jordánsku nalezen kámen Moábců, kterým se potvrzuje útok Moábců na Izraelce, jak je to zaznamenáno v 2. Královské kap.1. a 3.

Objevení Lakýšských dopisů v roce 1932–1938, 37 km severně od Beer-Šeby, jenž vykreslovaly Nebúkadnesarův útok na Jeruzalém roku 586 př. Kr. Historie to dokládá.

Roku 1948 byly objeveny svitky v Kumránu u Mrtvého moře. Jejich stáří se datuje do roku 150 až 170 př. Kr. Na tomto místě se objevily všechny knihy (nebo alespoň jejich části) Starého zákona, kromě knihy Ester. Jejich texty byly s podobou dnešní Bible totožné, tím potvrzují přesnost Bible.

Kýrův válečný válec zaznamenává Kýrovo přepadení Babylona a následné propuštění židovských zajatců. Znovu je to podpořeno samotnou historií.

V roce 1799 byl v Egyptě Napoleonovými vědci objeven „Rosettský kámen“, který byl popsán třemi jazyky – hieroglyfy, lidovou řečí a řecky. Tímto se odhalil klíč k rozluštění hieroglyfů. Porozumění hieroglyfům taktéž potvrzuje hodnověrnost Bible.

UCELENOST – Jedním z důkazů inspirace Bible je i její ucelená jednota. Bible sama se prohlašuje za inspirovanou na více jak 3 000 místech. (2. list Petrův 1,21) Z její jednotnosti tedy vyplývá, že Bible je buď Bohem inspirovaná, nebo je to podvod. Jestliže studujeme Bibli a udržujeme si jasný pohled na celý kontext se zaměřením na pochopení hlavní myšlenky, pak se nám v celé Bibli předkládá ucelená jednota, která nám ozřejmuje i zdánlivé rozpory.

PŘESNOST – samozřejmě že je nemyslitelné, aby kniha, která se po staletí prokázala ve všem přesná, byla nakonec označena za cokoliv jiného než knihou inspirovanou Bohem. Žádná jiná kniha nikdy nebyla sestavena tolika pisateli a v tak velkém časovém rozmezí.

ZJEVENÍ KRISTA – tím největším důkazem toho, že Bible je inspirovaná, je svědectví v Ježíši Kristu a v proměnách těch, kteří tuto knihu studují (viz Jan 5,39; Skutky 4,12; Matouš 11,26–28).