Bible

Jaký je původ Bible? Bůh rozhodl o tom, co mají lidé zaznamenat. Je to vyjádřeno v Bibli, v 2. listě Petrově 1,21: „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“

Bůh je zdrojem všech biblických zpráv. Bible to dokládá v 2. listě Timoteovi 3,16: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“

Bible nám představuje Ježíše Krista, Židům 1,1.2: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“

S jakým záměrem byla Bible napsána? Odpověď najdeme opět v Bibli, Římanům 15,4: „ Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“

Jaký význam má Písmo pro toho, kdo v něj věří? Odpověď je v Bibli, 2. Timoteovi 3,15: „Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“

Jaké jsou předpoklady nutné k porozumění božským otázkám? Hovoří o nich Bible v Přísloví 2,1–6: „Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“

Neopomíjej číst části Bible, které tě znepokojují. I na to nás Bible upozorňuje, Jeremjáš 26,2: „…mluv … všechna slova, která jsem ti přikázal, abys jim mluvil; neubereš ani slovíčko.“

Duch Svatý bude seslán na pomoc každému, kdo Bibli neporozumí. Můžeme o tom číst v Janově evangeliu 16,13: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“

Bible je jako mapa ukazující cestu životem. V Žalmu 119,19 je psáno: „Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání.“

Bible nabízí pomoc v případě, že se nám tato cesta jeví jako nejasná. Je to napsáno v Žalmu 119,105: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“

Bible je zdrojem moudrosti, Žalm 119,99: „Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích.“

Bible uchovává neměnná Boží přikázání, uvádí to Matoušovo evangelium 5,18: „Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“

Jak a kdo by se měl učit Boží slovo? Odpověď je v Bibli, Izajáš 28,9.10: „Koho vyučit poznání? Komu vyložit zvěst? Odkojeným dětem, od prsů odstaveným? Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam.“ Skutky 17,11: „Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“

Koho Ježíš prohlásil za blahoslavené? Odpověď najdeme v Lukášově evangeliu 11,28: „Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“