Home / Bibelemner / Bibelen

Bibelen

Hvordan ble Bibelen til? Gud fortalte de menneskene som skrev Bibelen hva som skulle skrives og hva de skulle si. Det står i Bibelen, 2. Peter 1,21. ”For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.”

Gud er opphavet til alt som står i Bibelen. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 3,16. ”Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.”

Bibelen viser oss hvem Jesus Kristus er. Det står i Bibelen, Hebreerne 1,1-2. ”Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.”

Hvorfor ble Bibelen skrevet? Det står i Bibelen, Romerne 15,4. ”Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir.”

Hva kan Skriften utrette for den som er villig til å tro på det den sier? Det står i Bibelen, 2. Timoteus 3,15, ”Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus.”

Hva skal til for å få en forståelse av det guddommelige? Det står i Bibelen, Ordspråkene 2,1-6. ”Min sønn, ta imot mine ord, og ta vare på mine bud, så du lytter til visdommen og prøver å forstå med hele ditt sinn. Ja, bare kall på forstanden, og rop med høy røst etter innsikt. Let etter den som om det var sølv, grundig som når en graver etter skatter. Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud. For det er Herrren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn.”

Hopp ikke over de delene av Bibelen som oppleves ubehagelig å lese. Det står i Bibelen, Jeremia 26,2. ”Si fram alt det jeg byr deg å tale til dem, og hold ikke tilbake et eneste ord!”

Når du ikke forstår det du leser, vil Den Hellige Ånd hjelpe deg med å forstå. Det står i Bibelen, Johannes 16,13-14. ”Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.”

Bibelen er som et kart som viser oss den beste måten å leve vårt liv. Det står i Bibelen, Salmene 119,19. ”Jeg er en gjest på jorden, skjul ikke dine bud for meg!"

Bibelen gir oss visdom. Det står i Bibelen, Salmene 119,99. "Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud.”

Bibelen tilbyr hjelp når veien videre virker uklar. Det står i Bibelen, Salmene 119,105. ”Ditt ord er en lykt for min fot og en lys på min sti.”

Bibelen gir oss Guds bud, som ikke endres over tid, og som ingen får lov til å forandre på. Det står i Bibelen, Matteus 5,18. ”Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå - før alt er skjedd.”

Hvilken fremgangsmåte er best for å studere Guds Ord? Det står i Bibelen, Jesaja 28,9.10. ”Hvem vil profeten belære? Hvem vil han få til å skjønne sitt budskap? Barn som nettopp er avvent, som nylig er tatt fra brystet? Bud på bud, krav på krav, - litt her og litt der!” I Apostlenes Gjerninger 17,11 står det, ”Jødene der var mer høysinnet enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte.”

Jesus fortalte om en gruppe mennesker som er spesielt velsignet. Hvem er det? Det står i Bibelen, Lukas 11,28. ”Si heller: Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.”