Home / Piibli teemad / Piibel

Piibel

Kust me oleme Piibli saanud? Piiblis endas on vastus sellele küsimusele: „Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest.“ (Peetruse 2. kiri 1:20,21) Piibel ei ole kogum inimlikke mõtteid, see on Jumala sõnum inimestele. Jumal valis inimesi, kes tema sõnumit suusõnal ja kirjalikult edasi andsid.

Kogu info taga, mis Piiblis leidub, on Jumal. Pauluse 2. kirjast Timoteosele 3:16 loeme: „Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses.“

Piibel tutvustab meile Jeesus Kristust. Loeme Heebrea kirja 1:1,2: „Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud.“

Mis eesmärgil on Pühakiri kirja pandud? Sellele leiame vastuse Pauluse kirjast roomlastele 15:4: „Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust.“

Millist mõju avaldab Pühakiri inimesele, kes sellesse usub? Loeme Pauluse 2. kirjast Timoteosele 3:15: „… sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.“

Millistel tingimustel kehtib Jumala lubadus anda meile tarkust, et me mõistaksime jumalikke asju? Õpetussõnad 2:1–6 kirjutatakse nõnda: „Mu poeg! Kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad, lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad südame arukuse poole, jah, kui sa mõistuse appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks, kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad Issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse. Sest Issand annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja arukus.“

Meil tuleb vastu võtta kogu Piibel – mitte vaid need osad, mis meile endale meeldivad. Jeremija 26:2 on kirjas: „Nõnda ütleb Issand: Seisa Issanda koja õues ja räägi kõigi Juuda linnade elanike kohta, kes tulevad Issanda kotta kummardama, kõik need sõnad, mis ma sind olen käskinud neile rääkida ilma sõnagi ära jätmata!“

Püha Vaim on see, kes aitab meil Pühakirja mõista. Johannese evangeeliumi 16:13,14 on kirjas: „Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind [Jeesust], sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile.“

Piibel on justkui valgusvihk, mis näitab meile teerada. Psalmis 119:105 on kirjas: „Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.“ Sama psalmi 9. salmist loeme: „Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kui ta seda peab sinu sõna järgi.“

Piibel annab meile tarkust. Psalm 119:99: „Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad, sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi.“

Piibel toob meieni ka Jumala seadlused, mis on muutumatud. Matteuse evangeeliumi 5:18 on kirjas: „Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud.“

Kuidas peakime Jumala Sõna uurima? Apostlite tegude 17:11 on selline kirjeldus: „Sealsed [Beroia juudid] olid üllameelsemad kui Tessaloonika omad, nemad võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev Pühakirjast, kas see on nõnda.“

Keda Jeesus õnnistas? Loeme Luuka 11:28: „Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad.”

Toeta Bible.infot
Kas soovid näha rohkem artikleid ja funktsioone? Sinu rahaline annetus Bibleinfo.com-ile toob teistele rõõmu kasvavast hulgast piiblipõhisest sisust.