Home / Časté otázky / Bible / Bible: Kdo ji napsal?

Bible: Kdo ji napsal?

Prvních pět knih bylo napsáno prorokem Mojžíšem před rokem 1400 př. Kr. Poslední kniha Bible, Zjevení Janovo, byla napsána apoštolem Janem kolem roku 95 po Kr. Písmo svaté obsahuje knihy a dopisy od více než 40 proroků a dalších Božích poslů, kteří všichni psali pod vlivem Ducha svatého. (Viz 2. Timoteovi 3,16.17)

Jednotliví pisatelé žili v rozdílných dobách, někteří řádově až stovky let od sebe. V mnoha ohledech si byli tito lidé zcela cizí. Někteří byli podnikatelé či obchodníci, jiní zase pastýři, rybáři, vojáci, lékaři, kazatelé nebo i králové. Sloužili za dob různých vlád a žili uprostřed docela protichůdných kultur a filozofických směrů. Je to opravdu pozoruhodné dílo: Když se dá dohromady 66 biblických knih se svými 1189 kapitolami sestavenými z 31173 veršů, zjistíme, že tento celek je ve svém klíčovém poselství úžasně harmonický. Jak napsal známý učitel F. F. Bruce: „Bible není jen sbírka vybraných prací, ale je v ní jednota, která toto dílo spojuje v jeden celek.“

Bibličtí pisatelé předávali v průběhu svého života získané poselství mluvenými projevy i perem. Když zemřeli, zůstaly po nich jejich spisy. Později byla tato prorocká poselství pod Božím vedením sesbírána a vydána v knize, které dnes říkáme Bible.

V 2. listu Petrově 1,20.21 je napsáno: „Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“

Byl to Duch svatý, kdo prorokům zjevil poselství, které má být zapsáno. Bibličtí pisatelé nepsali ze své vlastní vůle či z vlastního rozmaru, ale na základě vedení či řízení Duchem svatým. Bible je kniha samotného Boha!

2. list Timoteovi 3,16.17 uvádí: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“ Bible svatá velmi hluboce ovlivňuje lidské bytosti, protože „veškeré Písmo“ Bible je prodchnuto Bohem. Bible je něco víc než jen sbírka morálních principů; je víc než jen velká kniha; je to inspirovaný spis – kniha Boží. Proroci vyjádřili lidskou řečí, co viděli a slyšeli, ale poselství pocházelo od Boha.