Home / Časté otázky / Proroctví / Pokoj: Pokoj, kdy a jak?

Pokoj: Pokoj, kdy a jak?

Mnoho národů protíná Střední východ svým náboženstvím, politikou, obchodem i historií a vytváří tak spletitou pavučinu známých a zároveň konfliktních zájmů. Židé, křesťané i muslimové vzhlížejí k Jeruzalému jako k jakémusi nábožensko-politickému centru dění na Středním východě. Navzdory slibu věrnosti, jenž je vzdáván tomuto městu, jsou jeho zdi už po staletí obydleny násilím spojeným s náboženstvím. Nejsilnější zájem Západního světa o Střední východ se soustředí na naftu, díky které se vedou spory napříč téměř 40. zeměmi sahající zpět do historie až k Abrahamovi, Izmaelovi a Izákovi. Každý národ, blízký či vzdálený, který se zapojí do konfliktů Středního východu, se dostane do víru, který jej může stáhnout dolů do neodvratných potíží.

Každý den nám zpravodajové ze Středního východu ukazují scény, jejichž kaleidoskopické sestřihy jsou různými obměnami ústředního tématu násilí, nevyřešených napětí a konfliktů. K tomuto záznamu veřejného násilí si ještě přidejme nepokoje, které vyvolávají tyto národy v jiných částech světa, kde jsou zapleteny do povstání, veřejných nepokojů, pohraničních střetů a diplomatických sporů, při nichž pohrdají usneseními i těch nejnadanějších vyjednávačů. Nechceme pokračovat politickou analýzou této situace, ale přesto toužíme získat odpověď na otázku „Kdy a jak se dosáhne pokoje?“

Boží slovo nám přináší uklidňující odpověď. Všechny myšlenky, které vám zde představíme, jsme vytáhli ze studnice pravdy, jež pochází z pera velkého proroka uznávaného Židy, křesťany i muslimy. Tím prorokem je Izajáš, který žil před 2700 lety, ale jehož Bohem inspirovaná vize daleko přesahuje čas, kulturu a vyznání své doby. Ve svých předpovědích odhaluje zlatý věk pokoje, jež má následovat po tomto období zdánlivě nekončícího nepokoje, který sužuje náš svět.

Bůh slíbil, že Jeho vláda pokoje bude ustanovena skrze Mesiáše, jenž je nazván ‚Vládcem pokoje‘: „Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda, a bude mu dáno jméno: ‚Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.‘ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.“ Izajáš 9,5.6

Jeho pokoj obdrží všichni, kdo své city a myšlenky v úctě zaměří na Boha: „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.“ Izajáš 26,3

Těm, kteří si svobodně zvolí Hospodina, naplní pokoj všechny hlubiny jejich duše a bude je provázet na všech cestách života: „Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky. Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé jméno!“ Izajáš 26,12.13

Když se podřídíme Boží moci, přinese to pokoj do našich životů: „Ať se chopí mé záštity a uzavře se mnou pokoj, ať se mnou uzavře pokoj.“ Izajáš 27,5

Boží spravedlnost, kterou přijímáme vírou, se projevuje pokojem a osvobozením od pocitů úzkosti: „Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.“ Izajáš 32,17

Není možné prožít pravý pokoj bez souladu s Božím zákonem: „Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ Izajáš 48,18

Spasitel nám zajistil možnost mít pokoj díky své neskonalé oběti, kterou se obětoval v náš prospěch: „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ Izajáš 53,5

Boží slovo a Jeho cesty nakonec zvítězí a Jeho pokoj bude zářit navěky: „…cesty mé převyšují cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše … Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji.“ Izajáš 55,9.11.12

Bůh je původcem pokoje, avšak lidé zlí a vzdorovití pokoj nemají, pokud se neobrátí a nepřijdou k Bohu. „‚Stvořím ovoce rtů. Pokoj, pokoj dalekým i blízkým,‘ praví Hospodin. ‚Vyléčím jej. Svévolní budou jak vzedmuté moře, které se nemůže uklidnit, jehož vody vyvrhují špínu a kal. Nemají pokoj svévolníci,‘ praví můj Bůh.“ Izajáš 57,19–21

Všem, kdo přijímají Boží smlouvu pravdy a milosti, Bůh slibuje: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů.“ Izajáš 66,12; viz také Izajáš 56,1–8

Z mnoha slov proroka Izajáše vidíme, že pokoj není výsledkem politických vyjednávání a pouhých lidských ideologií, ale je jedním ze základních charakteristik samého Boha. Pokud žijeme v souladu s Bohem a chodíme po Jeho cestách, pak už teď máme pokoj, který svět nemůže dát ani vzít. K tomu nás Boží slovo ujišťuje, že se rychle blíží poslední den, ve kterém Jeho věčné království ukončí krutost a nespravedlnost, jež drtí životy mnoha lidí na našem světě.