Home / Biblická témata / Proroctví

Proroctví

Proroctví nepochází od lidí, ale je posláno od Boha. Je to potvrzeno v Bibli, 2. list Petrův 1,21: „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“

Proroctví s přesností mluví o tom co se v budoucnosti stane. Stejně tak se to dělo i v dobách proroka Izajáše, Izajáš 42,9: „Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji.“

Bůh zjevil své plány prorokům. V Bibli, Ámos 3,7, čteme: „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“