Home / Piibli teemad / Piibli prohvetikuulutused

Piibli prohvetikuulutused

Kas Piibi prohvetikuulutused ennustavad tulevikku?

Prohvetikuulutused näitavad Pühakirja usaldusväärsust ning seda, et Pühakirja taga on Jumal, mitte pelgalt inimesed. Loeme Peetruse 2. kirja 1:19–21: „Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis. Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest.“

Piibli prohvetikulutustes on olulist teavet aja kohta enne maailma lõppu. Võime lugeda Johannese ilmutuse 1:3: „Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal.“

Vaid Jumal üksi teab tulevikku. Leiame sellele kinnituse Jesaja 46:9–10: „Tuletage meelde endisi asju muistsest ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole, mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane; kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud; kes ütleb: Minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan.“

Terve hulk prohvetikuulutusi kuulutas ette Messia tulekut, kes pidi tulema ning surema, et päästa oma rahvas pattudest. Loeme Luuka evangeeliumi 24:46–47: „Ja [Jeesus] ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.“

Piibli prohvetikuulutused Jeesuse kohta

Jeesus täitis kõik Messia kohta käivad prohvetikuulutused. Luuka evangeeliumi 24:44 on kirjas: „Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.”“

Prohvetikuulutused on üks viis, kuidas Jumal saab oma rahvaga suhelda. Hoosea 12:11 on kirjas nõnda: „Mina [Jumal] olen rääkinud prohvetitele, olen andnud palju nägemusi ja ilmutusi prohvetite läbi.“

Jumal on ilmutanud prohvetitele oma plaane. Aamose 3:7 on kirjas: „Tõesti, Issand Jumal ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile.“

Jumala plaanid on alati mõeldud meie kasuks. Loeme Jeremija 29:11: „Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.“

Prohvetlikult kuulutamise and on üks Vaimu andidest kogudusele. Loeme Pauluse kirjast roomlastele 12:6–7: „Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis.“

Prohvetikuulutused aitavad edendada Jumala tööd. Loeme Esra 6:14: „Ja juutide vanemad ehitasid ning töö edenes neil prohvet Haggai ja Sakarja, Iddo poja kuulutuse toetusel; ja nad ehitasid ning said selle valmis Iisraeli Jumala käsul, ja Koorese, Daarjavese ja Artahsasta, Pärsia kuningate käsul.“

Prohvetikuulutamise anni eesmärgiks on kogudust üles ehitada ning seda üksmeelsena hoida. Loeme Pauluse kirjast efeslastele 4:11–13: „Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda.“

Püha Vaim jagab koguduseliikmetele oma ande. Sellest kirjutab Paulus oma 1. kirjas korintlastele 12:9–11: „… ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas Vaimus; ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab.“

Prohvetisõnumeid tuleb hoolega kaaluda. Johannese 1. kirja 4:1 on kirjutatud: „Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma.“

Prohvetite sõnumid peavad Piibli õpetustega kokku sobima. Jesaja 8:20 on kirjas niimoodi: „Õpetuse ja tunnistuse juurde! Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu.“

Prohvetid ei ole tavaliselt populaarsed. Matteuse evangeeliumi 5:11–12 on kirjas: „Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid.“

Piibli tõelised prohvetid rääkisid seda, mis oli tõde, mitte seda, mida inimesed kuulda tahtnuks. Loeme Jesaja 30:10: „… kes ütlevad nägijaile: „Ärge nähke!” ja ennustajaile: „Ärge ennustage meile tõtt, kõnelge meile meelt mööda, ennustage pettepilte.““

Peaksime prohvetikuulutusi läbi katsuma, mitte neid ignoreerima. Loeme Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:20–21: „Ärge põlastage prohvetiandi, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast.“

Olge ettevaatlikud prohvetite osas, kes ei kuuletu Jumala seadustele. Loeme Matteuse evangeeliumi 7:22–23: „Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?” Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad!“

Prohveteid võib oodata ka maailma ajaloo viimases peatükis. Loeme Joeli 3:1: „Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.“

Prohvetikuulutused, mis ei avarda inimeste arusaamist Jumala armastusest, on väärtusetud. Pauluse 1. kirjas korintlastele 13:2 kirjutatakse nii: „Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi.“

Lae alla tasuta e-raamat
Võta oma vaimse elu rikastamiseks tasuta e-raamat!