Home / Časté otázky / Alkohol / Promíjí Bible mírné užívání těchto látek?

Promíjí Bible mírné užívání těchto látek?

Podíváme se společně na několik příkladů lidí, kteří používali alkohol, a také na některé z následků, které to má na naše tělo.

Biblické příklady:

Áronovi a jeho synům, kněžím, bylo přísně zakázáno užívat víno a silné alkoholické nápoje, pokud vcházeli do svatyně, aby sloužili při obřadech. (Leviticus 10,9) Stejně tak Nazorejským bylo zakázáno používat víno, jelikož byli pod přísahou. (Numeri 6,3; srov. Soudců 13,4-7). Rekábejci žili příkladný život soustavné abstinence od vína a striktně se drželi příkazu svého předka Jónadaba, aby se takovým věcem vyhnuli. (Jeremjáš 35,2.5.6.8.14) Kniha Přísloví je plná varování proti zálibě ve vínu a silných nápojích. (Přísloví 20,1; 21,17; 23,30.31; 31,4) Víno zesměšňuje ty, kdo ho užívají (kap. 20,1), a přináší žal, trápení, hádky a zbytečné rány (kap. 23, 29–30). „Nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije.“ (verš 32) Prorok Izajáš prohlásil: „Běda bohatýrům zdatným v pití vína, mužům udatným v míchání opojných nápojů.“ (Izajáš 5,22) Daniel a jeho krajané byli dobrým příkladem, když se odmítli napít z královského vína. (Daniel 1,5.8.10–16) Když se Daniel v životě postil, bylo to od „masa“ a „vína“ (kap.10,3).

V Novém zákoně je pro víno, kvašené či nekvašené, běžně použito termínu OISNOS. Ježíš připodobnil své převratné učení k novému vínu, které může roztrhnout staré nádoby s tradicemi (Matouš 9,17). Pavel varoval věřící před opilostí (Efezským 5,18) a upozorňuje, že diakoni by neměli být „oddaní vínu“ (1. Timoteovi 3,8). Titovi radil, aby starší ženy nepropadaly „přílišnému pití vína“ (Titovi 2,3).

Pavel doporučil Timoteovi, aby mírně užíval vína pro uvolnění od zažívacích potíží. Podívejme se na tento příklad do 1. listu Timoteovi 5,23. V té době byly častým jevem tělesné obtíže, jako je střevní úplavice, která se šířila v důsledku znečištěné vody. Často tedy byly doporučovány jiné způsoby k uhašení žízně než pít vodu. Někteří vykladači věří, že Pavel zde doporučuje k léčebným účelům mírné užívání kvašeného vína. Odvolávají se na fakt, že víno bylo po celá staletí k takovýmto účelům používáno. Jiní říkají, že Pavel zde má na mysli nekvašenou hroznovou šťávu s odůvodněním, že Pavel by asi stěží doporučoval praktiky, jež jsou v rozporu s Písmem, které varuje před používáním kvašených nápojů. (Viz Přísloví 20,1; 23,29–32) Pavel radí Timoteovi v jeho obtížích proto, aby byl tělesně zdatný pro náročnou práci správce malých sborů v Malé Asii, za které byl zodpovědný. Duševní a morální ostražitost jsou úzce spojeny s fyzickou zdatností. Timoteus byl zřejmě často nemocný. Stěží by takto mohl aktivně pracovat a povzbuzovat křesťany k tomu, aby dbali o své zdraví.

Účinek alkoholu/vína na naše tělo

Naše těla jsou chrámem živého Boha skrze Ducha svatého. (1. Korintským 3,16; 6,19) Bůh se dívá na to, jak zacházíme s tímto Jeho dosud nepřekonaným uměleckým dílem. (1. Korintským 3,17) Moudrý král Šalomoun řekl: „Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.“ (Přísloví 20,1) „Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had…“ (Přísloví 23,31.32) Pře čím nás Bible varuje?

Mezi účinky i krátkodobého užívání alkoholu patří:

  • Zkreslené vidění, slyšení a koordinace pohybu.
  • Pozměněná vnímavost a emoce.
  • Zhoršený úsudek.
  • Špatné dýchání.

Některé z výše uvedených problémů se mohou objevit v důsledku nadměrného užití alkoholu a v docela krátkém časovém intervalu. Ale další problémy jako nemocné játra, srdeční choroba, jisté druhy nádorových onemocnění či zánět slinivky břišní se často vyvíjejí postupně a mohou se projevit až po několika letech pití. Ženy si mohou mnohem jednodušeji přivodit zdravotní problémy spojené a alkoholem, a to při nižší spotřebě alkoholu než muži. Jelikož alkohol má účinky téměř na všechny orgány lidského těla, dlouhodobé pití rapidně zvyšuje riziko vzniku vážných zdravotních onemocnění. Některé z nich jsou zde uvedeny.

Onemocnění jater z následků pití. Játra jsou schopna detoxikovat (odstranit) určité množství alkoholu. Uvádí se, že když člověk vypije například jeden litr piva, zdravá játra jsou 4 hodiny vytížená jeho likvidací a nemohou vykonávat své běžné funkce. Organismus se zbavuje alkoholu pomocí tzv. enzymatického odbourávacího mechanismu, který mají lépe vyvinutý muži než ženy. Notoričtí alkoholici si další odbourávací mechanizmy vytrénují tak, že jsou schopni odbourávat mnohem více alkoholu (a snesou ho tedy daleko víc) než ostatní lidé. Játra mají při pití alkoholu určitou rezervu, kterou člověk pomalu odčerpává, a teprve když ji překročí (při nadměrném požití alkoholu), mohou se objevit problémy – zežloutnutí pleti, bolesti v pravém podžebří, teploty, kolaps. Pokud postižený ihned přestane pít, má velkou šanci na úplnou regeneraci jater. V opačném případě tento stav přechází do cirhózy. Játra alkoholiků postupně ztvrdnou – tento proces může být pomalý a postižený si ho nemusí ani všimnout, obvykle to ale pozná jeho okolí (změny v chování, pohybech, třes rukou). Alkoholika může postihnout také akutní alkoholická hepatitida, kdy náhle zežloutne, je velmi zmatený, má vysoké patologické jaterní testy a většinou musí být hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Alkohol může ohrožovat i játra lidí, kteří pijí jen příležitostně, a to hlavně v případě, že pijí alkohol, když jsou nemocní. Při viróze (chřipce) jsou játra atakována virem a některými léky, a nemusí mít proto dostatečnou rezervu na současné odbourávání alkoholu. V takovém případě může dojít k závažnému poškození jater, ačkoli pacient alkoholu dále neholduje.

Srdeční choroba. Mírné pití může mít prospěšné účinky na srdce, zvláště pro ty, kdo mají vysoké riziko srdeční příhody, tj. u mužů ve věku nad 45 let a u žen po menopauze. Ovšem dlouhodobá opilost zvyšuje riziko srdeční choroby, hypertenze a některých druhů mrtvice.

Rakovina. Dlouhodobé užívání alkoholu zvyšuje riziko určitých forem rakoviny, zvláště rakoviny jícnu, úst, hrtanu a hlasivek. Podle studií se uvádí, že pro některé ženy jen jedna sklenička alkoholického nápoje denně může postupně zvýšit riziko rakoviny prsu. Pití může také zvýšit riziko rozvoje rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Zánět slinivky břišní. Slinivka napomáhá výrobou inzulínu k regulaci hladiny krevního cukru. Slinivka také hraje nezastupitelnou roli v procesu trávení. Dlouhodobé opilství může vést k zánětu slinivky břišní. Akutní zánět slinivky může způsobit prudké bolesti břicha a může být i smrtelný. Chronické onemocnění slinivky břišní je spojeno s trvalými bolestmi, průjmem a úbytkem váhy.

U Jana 10,10 Bůh říká: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Při užívání alkoholu nejen že ničíme svá vlastní těla, ale také těla dalších lidí. Hospodin v Izajáši 1,18 vybízí: „Pojďte, projednejme to spolu... I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh…“ Používáním alkoholu pravidelně a natrvalo otupujeme naše usuzovací schopnosti. Takže, pro křesťana, je alkohol k pití nebo není?

Pokud jsi ty, nebo někdo jiný, koho znáš, upadl do těžkého pití alkoholu, jste ve velkém riziku rozvoje vážných fyzických, duševních a duchovních problémů. Vzhledem k tomu, že i většina z těchto vážných onemocnění je léčitelná, bude zapotřebí navštívit odborného lékaře.