Alkohol

Co Bůh říká o alkoholu, vínu a likérech? Najdeme to v Bibli, v Přísloví 20,1: “Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.”

Proč je pití nebezpečné? Odpověď je v Bibli, v Efezským 5,18: “A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy.”

Proč je králům a vládcům doporučeno, aby se vyvarovali alkoholických nápojů? Je to vysvětleno v Bibli, v Přísloví 31,4–5: “Nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných.”

Ke kterým hříchům je přiřazeno opilství? Odpověď je v Bibli, v Galatským 5,19–21: “Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost … opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.”

Jaký je jeden z následků přílišného holdování jídlu a pití? Dozvídáme se to v biblické knize Přísloví 23,20.21: „Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry.”

Jaký vliv mají alkoholické nápoje ty, kdo je požívají? Bible nám to popisuje v Bibli, Přísloví 23,29–35: „Komu zbude ‚Ach‘ a komu ‚Běda‘? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu zkalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. ‚Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase.‘“

Čistá vinná šťáva je pro člověka blahodárná. V Bibli, Izajáš 65,8, čteme: „… Když se najde v hroznu šťáva, říkává se: ‚Nemař jej, je v něm požehnání.‘ Tak budu jednat … aby se nic nezmařilo.“