Úzkost

S obavami nièeho nedosáhneme. V Bibli v Žalmu 37,8 je psáno: “Odlož hnìv a zanech rozhoøèení, nevzrušuj se, a se nedopustíš zlého.”

Není tøeba se obávat, Bùh vše øídí. Ježíš v Matoušovì evangeliu 6,31–33 povìdìl tato slova: “Nemìjte starost a neøíkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánìjí pohané. Váš nebeský Otec pøece ví, že to všechno potøebujete. Hledejte pøedevším jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude pøidáno.”

Nemùžeme pozbýt obav, dokud je nenahradíme nìèím lepším, a to modlitbou. Je to vyjádøeno v Bibli, Filipským 4,6–7: “Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbì a prosbì dìkujte a pøedkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, pøevyšující každé pomyšlení, bude støežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.”

Strachování je marnìní èasu. V Lukášovì evangeliu 12,25.26 je psáno: “Kdo z vás mùže jen o píï prodloužit svùj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proè si dìláte starosti o to ostatní?”

Odevzdejte všechny své obavy Pánu Bohu. Tak nám to radí Bible v 1. listu Petrovì 5,7: “Všechnu svou starost vložte na nìj, nebo mu na vás záleží.”