Pití

Pití může mít vážné následky. Bible se o tom mnohokrát zmiňuje, např. v Přísloví 23,29.30: “Komu zbude ‚Ach‘ a komu ‚Běda‘? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu zkalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj.”

Bible nabízí alternativu, která je mocnější než pití. V Efezským 5,18.19 čteme: “A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.”