Home / Biblická témata / Zprostředkování

Zprostředkování

Zprostředkování je moderní výraz pro to, co je v Bibli nazýváno věštěním nebo spiritismem. Mystik se totiž stává prostředníkem, který je schopen vnímat zprávy a sdělení přicházející z duchovního světa a předávat je ostatním. Co Bůh říká o věštění? Odpověď nalezneme v Bibli, Leviticus 19,31: “ Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.”

Věštění bylo rozšířené mezi pohany, kteří obývali biblická území. Bůh varoval ‚děti Izraele‘ před věštěním těsně před tím, než vešly do zaslíbené země v Kenaanu. Čteme o tom v Bibli, Deuteronomium 18,9–12: “ Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.”

Lidé mnohdy hledají radu u jasnovidců. Jaký je skutečný zdroj poselství, která jsou odhalena prostřednictvím duchů? Jedna událost ze života apoštola Pavla vrhá světlo na jejich původ. Tento příběh je zachycen v Bibli, Skutky 16,16–18: “ Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: ‚Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.‘ A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: ‚Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!‘ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil.”

Zlí duchové a andělé, kteří kdysi pobývali společně s Bohem v nebi, se v čele se satanem vzbouřili, a byli proto svrženi dolů na Zemi. Bible to popisuje ve Zjevení 12,7–9: “ A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.”

Duchové, kteří zprostředkovávají různá poselství, jsou od satana, proto je jejich práce neslučitelná s Bohem. V době Izraele byl dokonce každý, kdo se zabýval věštěním, odsouzen k smrti. Je to dosvědčeno v Bibli, Leviticus 20,27: “ Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít.” Izajáš 8,19: “ Řeknou vám: ‚Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.‘ Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých?”