Βοήθεια

Μπορούμε να περιμένουμε βοήθεια από το Θεό, όταν έχουμε πρόβλημα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις." (Ψαλμός 46: 1)

Το να βοηθά ο ένας τον άλλον είναι ένα σημαντικό μέρος της χριστιανικής ζωής. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Βαστάζετε ο ένας τα βάρη του άλλου, και εκπληρώστε έτσι τον νόμο του Χριστού." (Επιστολή προς Γαλάτας 6: 2)

Ο Θεός θα ακούσει την παράκλησή μας για βοήθεια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή (ο Θεός) δεν περιφρόνησε ούτε αποστράφηκε τη θλίψη του θλιμμένου ούτε έκρυψε το πρόσωπό του απ’ αυτόν, αλλ’ όταν βόησε σε αυτόν, τον υπάκουσε." (Ψαλμός 22: 24)