Ποια θα έπρεπε να είναι η στάση μας απέναντι στους πάσχοντες από AIDS; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και δεν εξουθενήσατε ούτε απορρίψατε τον πειρασμό μου, που είχα στη σάρκα, αλλά με δεχτήκατε σαν άγγελο του Θεού, σαν τον Ιησού Χριστό." (Προς Γαλάτας 4:14)

Εάν περιμένουμε να συγχωρηθούμε, πρέπει να εξασκηθούμε στη συγχώρεση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν, όμως, δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πταίσματα τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει σε σας τα πταίσματά σας." (Ματθαίος 6:15)

Το AIDS δε μεταδίδεται πάντα με ανήθικες πρακτικές, αλλά οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες μπορούν να προληφθούν, όταν όλοι κάνουμε το θέλημα του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μη μοιχεύσεις." (Έξοδος 20:14.) Το Λευιτικό 18:22 αναφέρει, "Και με άρρενα δεν θα συνευρεθείς, όπως με γυναίκα· είναι βδέλυγμα."