Home / Subiecte biblice / Cele 10 Porunci

Cele 10 Porunci

Legea lui Dumnezeu este cuprinsă în cele Zece Porunci.

Este scris în Biblie: Exodul 20:1-17. “Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis: “Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. (1) Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

(2) Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc neleguirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

(3) Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

(4) Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

(5) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

(6) Să nu ucizi.

(7) Să nu preacurveşti.

(8) Să nu furi.

(9) Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

(10) Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.”

Care este principiul de bază al Legii lui Dumnezeu?

Este scris în Biblie: Romani 13:10. “Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.”

Legea lui Dumnezeu este cuprinsă în dragoste.

Este scris în Biblie: Matei 22:37-40. “Isus i-a răspuns: “Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” “Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemena ei, este: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi proorocii.”

Prin Isus este clarificată relaţia noastră cu Legea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Matei 5:17-18. “Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.”

Legea lui Dumnezeu ne oferă direcţie, nu îndreptăţire.

Este scris în Biblie: Galateni 2:15-16. “Noi suntem Iudei din fire, iar nu păcătoşi dintre Neamuri. Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa in Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

Datoria noastră este să ascultăm de Legea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Eclesiastul 12:13. “Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.

Care este legătura dintre lege şi păcat?

Este scris în Biblie: 1Ioan 3:4. “Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.”

Este oare necesar să ţinem toate poruncile?

Este scris în Biblie: Iacov 2:10-11. “Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci, Cel ce a zis: “Să nu preacurveşti”, a zis şi: “Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti dar ucizi, te faci călcător al Legii.”

Putem oare să cunoaştem pe Dumnezeu fără să ţinem poruncile?

Este scris în Biblie: 1Ioan 2:4-6. “Cine zice: “Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el, dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

Care e scopul Legii?

Este scris în Biblie: Romani 3:20. “Prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.”

Suntem oare mântuiţi prin ţinerea Legii?

Este scris în Biblie: Romani 3:27-31. “Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor; deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur. Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.”