Home / Biblická témata / Deset přikázání

Deset přikázání

Boží zákon obsahuje deset přikázání. Jsou zapsána v Bibli, Exodus 20,1–17: „Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: ‚Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.‘“

Co je základním principem Božího zákona? Bible na to odpovídá v listu Římanům 13,10: „Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.“

Boží zákon můžeme shrnout do jednoho slova – láska. Tak tomu učil Ježíš, Matouš 22,37–40: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Ježíš slovy i svým životem vyjasnil náš vztah k Božímu zákonu. Jeho slova jsou zapsána v Bibli, Matouš 5,17.18: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“

Boží zákon nás nemůže zachránit; vždyť nikdo ve své síle jej nedokáže dokonale dodržovat. Je nám však neocenitelným průvodcem a rádcem a pomáhat nám žít tak, jak se to líbí Bohu. Apoštol Pavel to vysvětluje v Bibli, Galatským 2,15.16: „Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn.“

Jsme zavázáni dodržovat Boží zákon. Moudrý pisatel knihy Kazatel tuto biblickou knihu končí těmito slovy, Kazatel 12,13: „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.“

Jak je propojen zákon a hřích? Odpověď najdeme v Bibli, 1. list Janův 3,4: „Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.“

Je třeba dodržovat všechna přikázání? Přečtěme si List Jakubův 2,10.11: „Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl: ‚Nezcizoložíš,‘ řekl také: ‚Nezabiješ.‘ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon.“

Můžeme poznat Boha i bez dodržování jeho přikázání? Bible se k tomu vyjadřuje v 1. listu Janově 2,4–6: „Kdo říká: ‚Poznal jsem ho‘, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“

Jaký je smysl zákona? V Bibli, Římanům 3,20, je napsáno: „Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu.“

Myslíte si, že můžete být spaseni, když budete dodržovat zákon? Podívejte se do Bible, Římanům 3,27–31 (SNC): „Čím se tedy můžeme před Bohem chlubit? Ničím! Skutky? Ty nás nespasí. Jedině víra nás může zachránit. Jsem přesvědčen, že nikoli úzkostlivé dodržování všech přikázání a předpisů, ale pouze víra nás uschopní obstát před Bohem. Což je tu Bůh jen pro členy církve? Není snad Bohem všech lidí? To se rozumí, že je! Bůh je pouze jeden a bez rozdílu přijímá všechny, kdo se obrátí ke Kristu. Neprohlašujeme snad zákon za bezcenný tím, že stavíme víru tak vysoko? Rozhodně ne! Naopak, platnost zákona se tím jen potvrzuje.“