Home / Subiecte biblice / Isus Hristos

Isus Hristos

Isus (Cuvântul) este divin de la început şi a devenit om.

Este scris în Biblie: Ioan 1:1, 14. “La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”

De ce a fost necesar ca Isus să ia natura omenească?

Este scris în Biblie: Evrei 2:17. “Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.”

Isus Şi-a demonstrat divinitatea şi umanitatea prin rezistarea în faţa ispitei.

Este scris în Biblie: Evrei 4:14-15. “Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile - pe Isus, Fiul lui Dumnezeu - să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.”

Isus Şi-a demonstrat divinitatea prin învierea Sa.

Este scris în Biblie: Marcu 16:6. “El (îngerul) le-a zis: “Nu vă spăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră.”

Apostolul Pavel mărturiseşte despre divinitatea Domnului Hristos.

Este scris în Biblie: Coloseni 2:9. “Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.”

Care este relaţia lui Isus cu Tatăl?

Este scris în Biblie: Ioan 10:30. “Eu şi Tatăl una suntem.”

Domnul Isus este Marele Medic.

Este scris în Biblie: Luca 8:47-48.”Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea Lui şi a spus în faţa întregului norod, din ce pricină se atinsese de El şi cum fusese vindecată numaidecât. Isus i-a zis: “Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a mântuit, du-te în pace.”

Mai curând sau mai târziu, orice bărbat, femeie sau copil va cunoaşte că Isus este Domn.

Este scris în Biblie: Filipeni 2:9-11. “Deaceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”

Isus cheamă pe oameni la pocăinţă.

Este scris în Biblie: Matei 4:17. “De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: “Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

Isus n-a venit să dea la o parte Legea, ci să ne arate cum lucrează ea.

Este scris în Biblie: Matei 5:17. “Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.”

Isus este singura Cale spre Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Ioan 14:6. “Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

Isus are putere asupra morţii.

Este scris în Biblie: Ioan 11:25. “Isus i-a zis: “Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”

Lucrarea lui Isus a atins vieţile oamenilor.

Este scris în Biblie: Matei 4:23. “Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.”

Ce trebuie să facem spre a urma pe Isus?

Este scris în Biblie: Luca 9:23. “Apoi a zis tuturor: “Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.”

Viaţa lui Isus poate deveni viaţă noastră.

Este scris în Biblie: Galateni 2:20. “Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.”

Trebuie să încercăm să fim ca Isus.

Este scris în Biblie: Filipeni 2:5. “Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos.”

Poţi cunoaşte pe Isus ca Mântuitorul tău.

Este scris în Biblie: Ioan 1:12. “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

1 Petru 3:18. “Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh.”