Home / Biblická témata / Ježíš Kristus

Ježíš Kristus

Ježíš (Slovo) má odvěkou božskou přirozenost a stal se i člověkem. Je to uvedeno v Bibli, Jan 1,1.14: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“

Proč bylo pro Ježíše nezbytné vzít na sebe lidskou přirozenost? Odpoví nám Bible, Židům 2,17: „Proto musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu.“

Ježíš prokázal svou lidskost i božskou přirozenost tím, že odolal pokušení. Bible to objasňuje v Židům 4,14.15: „ Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.“

Ježíš své božství prokázal vzkříšením. Bible hovoří o vzkříšení např. v evangeliu podle Marka 16,6 (SNC): „Ale on jim řekl: ‚Nebojte se! Hledáte ukřižovaného Ježíše Nazaretského? Není tady, vstal z mrtvých. Podívejte se na místo, kam ho položili; je prázdné.‘“

Pavel dosvědčuje Kristovo božství. V Bibli, Koloským 2,9, totiž říká: „V něm je přece vtělena všechna plnost božství.“

Jaký vztah má Ježíš k Otci? Jednoznačnou odpověď nám poskytne Bible v Janově evangeliu 10,30: „Já a Otec jsme jedno.“

Ježíš je mocný lékař. Dokazuje to např. příběh v Lukášově evangeliu 8,47.48: „Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. On jí řekl: ‚Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji.‘“

Každý muž, žena i dítě dříve či později uznají, že Ježíš je Pán. Prorokuje to Bible, Filipským 2,9–11 (SNC): „Ale právě proto ho Bůh nade všechno povýšil a dal mu takovou slávu, aby se před jeho jménem každé stvoření v úctě sklonilo a uznalo, že je Pánem všeho.“

Ježíš volá lidi k pokání. Čteme o tom v Bibli, Matouš 4,17: „Od té chvíle začal Ježíš kázat: ‚Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.‘“

Ježíš nepřišel zákon odstranit, ale ukázat nám, jak funguje. Bible to dokládá v evangeliu podle Matouše 5,17: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“

Ježíš je jediná cesta k Bohu. Učí nás to Bible, Jan 14,6: „Ježíš mu odpověděl: ‚Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.‘“

Ježíš má moc nad smrtí. V Bibli v Janově evangeliu 11,25 jsou zachycena Jeho slova: „Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.‘“

Ježíšova práce zasáhla lidská srdce. V Matoušově evangeliu 4,23 je napsáno: „Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.“

Co následování Ježíše vyžaduje? Nahlédněme do Bible, Lukáš 9,23: „Všem pak řekl: ‚Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.‘“

Život Ježíše se stává naším životem. Vysvětlení nalezneme v Bibli, Galatským 2,20: „…nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“

Měli bychom se snažit být jako Ježíš. Požaduje to Bible, Filipským 2,5: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.“

Ježíše můžeš poznat a přijmout jako svého Spasitele. Je to řečeno v Bibli, Jan 1,12: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi,“ a 1. list Petrův 3,18: „Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.“